Závery z konferencie

V záveroch z prvej konferencie CSTI (2011) organizátori na základe vybraných príspevkov a diskusií definovali súčasný stav a potreby ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku a sformulovali odporúčania pre zabezpečenie rozvoja trvalej, kvalitnej a bezpečnej ochrany objektov kultúrneho dedičstva.

Konferencia CSTI 2013 sa zameriala na jeden z kľúčových problémov, „zvyšovanie kvality interdisciplinárnej spolupráce a komunikácie medzi profesiami, odborníkmi a inštitúciami, ktoré doposiaľ v oblasti konzervačnej vedy a ochrany dedičstva nespolupracovali, vznik nových interdisciplinárnych riešení, rast kvality, produktivity a efektívnosti ochrany dedičstva, ako aj potrebný rast konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti nových metód, procesov, zariadení a technológií."

1) Účastníci konferencie vyjadrili nutnosť koncepčného prístupu k záchrane kultúrneho dedičstva Slovenska a potrebu venovať sa tomuto dedičstvu, ako súčasti nášho „národného pokladu". Túto potrebu podporili aj špičkoví zahraniční prednášatelia.

2) Základnou podmienkou rozvoja a aplikácie konzervačnej vedy je výchova primerane vzdelaných odborníkov, zabezpečovaná najmä na druhom stupni (Mgr/Ing) a treťom stupni (PhD) univerzitného štúdia. K tomuto treba reakreditovať doterajšie študijné programy, akreditovať študijný program PhD štúdia a zabezpečiť časť odbornej výchovy PhD študentov na renomovaných pracoviskách v zahraničí. Pracovné kontakty so zahraničnými konzervačnými pracoviskami musia byť jednou zo základných foriem kontinuálneho vzdelávania konzervačných vedcov a mali by byť zamerané najmä na získavanie nových poznatkov v tejto oblasti, využívania prístrojového, technologického a informačného parku na riešenie problémov Slovenska.

3) Vychádzajúc z téz, sformulovaných v práci S. Katuščák a kol.: Koncepcia rozvoja konzervačnej vedy, vzdelávania, technológie a priemyslu na Slovensku, Knižnica (2008), bude potrebné vypracovať dlhodobú víziu a harmonogram postupného budovania vedeckých a technologických inštitúcií, vrátane odhadov finančných nákladov.

4) Konferencia upozornila na potrebu vytvoriť jedno akreditované centrum vedeckého výskumu, ktoré bude slúžiť múzeám, galériám, vedeckým a vzdelávacím inštitúciám. Ako najvhodnejšia sa ukazuje existencia takéhoto centra pri SNM, príp. SNG v Bratislave. Technologické centrum, na ktorom sa budú realizovať konzervačné práce v oblasti konzervovania nosičov informácií, by sa malo vybudovať v Martine pri SNK.