Informácie pre autorov príspevkov

Dôležité termíny
  • Odovzdanie „PowerPoint“ prezentácie:  najneskôr pri registrácii na konferencii.

  • Termín zaslania/odovzdania  plného textu príspevku do zborníka v elektronickej podobe je 1. októbra 2015 (vo výnimočných prípadoch priamo na konferencii). Príspevky zasielať na adresu:  kabinet@snm.sk

Prezentácia príspevku
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 20 min.

Prezentácia  krátkej informácie
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 10 min.

Poster
Veľkosť posteru je 95 x 120 cm. Každý poster bude mať pridelené číslo na paneli. Pre zavesenie posterov bude vyhradený čas pred začiatkom konferencie, prosím sledujte aktuálne informácie na webovej stránke.

Plný text príspevku
Šablóna príspevku TU (DOC, 64,0 kB).

Upozornenie
Žiadame autorov príspevkov dôsledne dodržiavať inštrukcie na písanie príspevku podľa šablóny. Ak autori príspevkov nedodržia inštrukcie, organizátori konferencie si vyhradzujú právo na odmietnutie tohto príspevku. Poznámka: za obsah abstraktu v anglickom jazyku je zodpovedný autor.

Programový výbor konferencie vyhodnotí  študentské postre a troch najlepších odmení vecnými cenami.