Informácie pre sponzorov

Vážení priatelia,

ponúkame Vám možnosť aktívne prezentovať úspechy Vašej firmy na tejto konferencii. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že programový výbor tejto konferencie je zárukou veľmi kvalitného programu a obsahu konferencie. Účasť na konferencii už potvrdili odborníci zo Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného archívu a vedeckovýskumné kapacity z oblasti vzdelávania a výskumu. Bude pre nás česť ak Vašou účasťou a prezentáciou prispejete k naplneniu cieľov konferencie. V prípade, že sa rozhodnete pre podporu tejto konferencie pripravili sme pre Vás ponuku a cenník prezentačných možností na tomto podujatí. 

Konferencia CSTI 2018 nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie CSTI 2011 (Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva), CSTI 2013 (Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva) a CSTI 2015 (Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva). Pre kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva je nevyhnutná integrácia vied, a teda aj konzervačnej vedy, do interdisciplinárnej praxe a posilnenie spolupráce a komunikácie medzi zúčastnenými disciplínami a odborníkmi. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín. 

Cieľom konferencie CSTI 2018 s názvom Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí je prezentovať progresívne metódy výskumu a prieskumu z rôznych oblastí a interdisciplinárne postupy pri ochrane dedičstva, posilniť interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva. 

Predpokladané tematické okruhy:

objekty nedávneho dedičstva (recent heritage) – materiály a ochrana
progresívne metódy výskumu a prieskumu dedičstva
interdisciplinárne postupy pri ochrane dedičstva

Na konferencii CSTI 2018 budú prezentované prednášky a postery z oblasti konzervačnej vedy (CS), výskumu a praxe ochrany kultúrneho dedičstva. Účastníkom konferencie budú k dispozícii vedecké a odborné referáty, možnosti účasti na odborných diskusiách a prezentácie firiem.

Ak máte záujem stať sa partnerom, môžete svoj záujem o sponzorskú spoluprácu prejaviť zaslaním emailu na adresu: michal.jablonsky@stuba.sk.

Základný balík v hodnote 300,- Eur
Vložné pre 1 účastníka firmy
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch
Prezentácia firmy na WEB stránke konferencie

Štandardný balík v hodnote 450,- Eur

Vložné pre 2 účastníkov firmy
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch
Prezentácia firmy na WEB stránke konferencie
Logo firmy v konferenčných miestnostiach
Výstavný stánok (max. 3 m 2 , stôl, stoličky, prívod 220 V)

Exkluzívny balík v hodnote 700,- Eur
Vložné pre 2 účastníkov firmy
Digitálna prezentácia firmy na konferencie v rámci programu konferencie
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch
Prezentácia firmy na WEB stránke konferencie
Logo firmy v konferenčných miestnostiach
Výstavný stánok (max. 3 m 2 , stôl, stoličky, prívod 220 V) 

V prípade, že sa rozhodnete pre podporu tejto konferencie nákupom niektorého vyššie uvedeného prezentačného produktu, alebo máte inú predstavu o podpore tohto podujatia prosím kontaktujte nás na uvedenej adrese: 

Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera, FCHPT STU
Radlinského 9, SK-812 37 Bratislava
Tel.: +421 905 897 486, + 421-2- 59325-218, Fax: ++ 421-2- 5249 3198.
Mail: michal.jablonsky@stuba.sk

Informácie o konferencii sa budú priebežne dopĺňať na webovej stránke konferencie.