Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo

Časopis o kultúrnom dedičstve. Sleduje a vyhodnocuje aktivity inštitúcií a odborníkov, ktorí sa zaslúžili o výskum, obnovu a sprístupňovanie cenných pamiatok a historických dokladov, podieľali sa na budovaní zbierok či propagácii hnuteľného a nehnuteľného hmotného dedičstva a tiež tzv. nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Má ambíciu prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu a k prehlbovaniu historického vedomia súčasnej populácie o ňom. Súčasťou tohto úsilia je i každoročné oceňovanie najpozoruhodnejších výsledkov jeho poznávania, ochrany a prezentácie výročnými cenami časopisu.

Časopis v rokoch 1952 – 1960 vychádzal pod názvom Pamiatky a múzeá, následne sa rozdelil na Vlastivedný časopis a Pamiatky a príroda. Až od roku 1991 sa titul opäť zjednotil a vrátil k pôvodnému názvu, pod ktorým ho poznáme dnes.

Štvrťročník, 80 strán, plnofarebný, resumé v nemčine a angličtine
ISSN 1335-4353
Cena: 5 €/ks, pre predplatiteľov 3,50 €/ks

Vydavatelia
Slovenské národné múzeum, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Adresa redakcie
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 16

Sídlo redakcie
Brämerova kúria, Žižkova 18, 811 02 Bratislava

Pokyny pre autorov

Texty: pôvodné, nepublikované, maximálny rozsah 8 normostrán vrátane poznámok a literatúry (1 NS = 1 800 znakov vrátane medzier; formát .doc, .docx). Poznámky a literatúra: za článkom, upravené podľa normy ISO 690 a ISO 690-2, forma priebežných poznámok. Obrazová príloha: primeraný počet, výber najkvalitnejších obrázkov, min. 300 dpi. Popisy s uvedením autora obrázka alebo jeho zdroja v osobitnom súbore alebo za článkom. Resumé: rozsah 1 000 znakov (formát .doc, .docx). Anotácia autora: stručná profesijná charakteristika autora s e-mailovým kontaktom, rozsah 400 znakov.

Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť vybrané rukopisy

Redakcia

Mgr. Petronela Križanová, PhD., šéfredaktorka: petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 240

Mgr. Michaela Demovičová, výkonná redaktorka: michaela.demovicova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 242

Mgr. Magdaléna Gajdošová, výkonná redaktorka: magdalena.gajdosova@snm.sk, +421 2 20 491 242 

PhDr. Peter Maráky, výkonný redaktor: peter.maraky@gmail.com, +421 2 20 491 240

Mgr. Renáta Holienčinová, vedúca vydavateľstva SNM: renata.holiencinova@snm.sk, +421 2 20 491 232

Gizela Bendeová, tajomníčka redakcie: public@snm.sk, +421 2 20 491 231

www.snm.sk, www.pamiatky.sk, Facebook Pamiatky a múzeá 

Objednávky 

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, zahranicna.tlac@slposta.sk, + 421 2/54 41 99 03.

Predajné miesta

E-shop SNM
Múzeá SNM
Kníhkupectvo Artforum
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Divadelný ústav 
Ľubovnianske múzeum 
Múzeum Slovenského národného povstania 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Považské múzeum
Slovenské technické múzeum