Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo

Štvrťročník, 80 strán, plnofarebný, resumé v nemčine a angličtine
ISSN 1335-4353
Vydavatelia: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR
Cena: 5 €/ks, pre predplatiteľov 3,50 €/ks

Časopis v rokoch 1952 – 1960 vychádzal pod názvom Pamiatky a múzeá, následne sa rozdelil na Vlastivedný časopis a Pamiatky a príroda. Až od roku 1991 sa titul opäť zjednotil a vrátil k pôvodnému názvu, pod ktorým ho poznáme dnes. Sleduje a vyhodnocuje aktivity inštitúcií a odborníkov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o výskum, obnovu a sprístupňovanie cenných pamiatok a historických dokladov, podieľali sa na budovaní zbierok i propagácii hnuteľného a nehnuteľného hmotného dedičstva a tiež tzv. nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Má ambíciu prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu a k prehlbovaniu historického vedomia súčasnej populácie o ňom. Súčasťou tohto úsilia je i každoročné oceňovanie najpozoruhodnejších výsledkov jeho poznávania, ochrany a prezentácie výročnými cenami časopisu.

Pokyny pre autorov

Texty: pôvodné, nepublikované, maximálny rozsah 8 normostrán vrátane poznámok a literatúry (1 NS = 1800 znakov; formát .doc, .docx, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 2). Poznámky a literatúra: za článkom, upravené podľa normy ISO 690 a ISO 690-2, forma priebežných poznámok. Obrazová príloha: primeraný počet, výber najkvalitnejších obrázkov v rozlíšení min. 300 dpi. Popisy s uvedením autora obrázka alebo jeho zdroja v osobitnom súbore alebo za článkom. Resumé: do 1000 znakov (formát .doc, .docx, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 2). Anotácia autora: stručná profesijná charakteristika autora s e-mailovým kontaktom, rozsah 3 – 5 riadkov.

Poštová adresa redakcie: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Sídlo redakcie

Brämerova kúria, Žižkova 18, P. O. Box 13, 811 02 Bratislava

Kontakty

Mgr. Petronela Križanová, PhD., šéfredaktorka: Petronela.Krizanova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 240

PhDr. Peter Maráky, výkonný redaktor: peter.maraky@gmail.com, +421 2 20 491 240

Mgr. Magdaléna Gajdošová, výkonná redaktorka: magdalena.gajdosova@snm.sk, +421 2 20 491 242 

Mgr. Jana Chrappová, výkonná redaktorka: Jana.Chrappova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 242

Mgr. Renáta Holienčinová, vedúca vydavateľstva SNM: renata.holiencinova@snm.sk, +421 2 20 491 232

Gizela Bendeová, tajomníčka redakcie: public@snm.sk, +421 2 20 491 231

www.snm.sk, www.pamiatky.sk, Facebook Pamiatky a múzeá 

Objednávky 

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, zahranicna.tlac@slposta.sk

Vybrané predajné miesta

Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad
SNM, výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
Artforum, s. r. o., Kozia 20, Bratislava
Múzeá SNM na Slovensku