Ako Svidník pomáha ľuďom z Ukrajiny / Як Свидник допомагає гостям з України

Ako Svidník pomáha ľuďom z Ukrajiny / Як Свидник допомагає гостям з України

Slovenský text 

S riaditeľom SNM – Múzea ukrajinskej kultúry Jaroslavom Džoganíkom: Ako Svidník pomáha ľuďom z Ukrajiny

Súčasťou Slovenského národného múzea (SNM) je 18 špecializovaných múzeí z rôznych častí Slovenska. Na východe je jedným z nich SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Už aj z povahy svojej špecializácie, od začiatku je v prvej línii pomoci ľuďom unikajúcim z Ukrajiny pred hrôzami vojny. Zamestnalo odborníčku Zorianu Cypyševovú, ktorá do 24.2.2022 pôsobila 17 rokov v múzeu vo Ľvove (viď rozhovor: Nemala som v pláne nikam odchádzať, vojna všetko zmenila), okrem toho realizuje množstvo iných aktivít, ktoré nám priblížil riaditeľ SNM – Múzea ukrajinskej kultúry Jaroslav Džoganík.

Pán riaditeľ, môžete v krátkosti zosumarizovať, čo v múzeu robíte pre ľudí z Ukrajiny?

Snažíme sa byť čo najrozmanitejší. Spomenúť môžem komentované prehliadky v Národopisnej expozícii v prírode — skanzene, v Umelecko-historickej expozícii — Galérii Dezidera Millyho a v Hlavnej kultúrno-historickej expozícii vo Svidníku. Ďalej to je napríklad literárno-hudobný program Marcovou cestičkou k Tarasovi, kurz slovenského jazyka pre začiatočníkov, prekladateľské a tlmočnícke služby pre miestne inštitúcie a Ukrajincov. Špeciálne sa zameriavame aj na riešenie situácie ukrajinských rodín s ich deťmi, aktívne spolupracujeme s riaditeľmi predškolských a školských zariadení pri začlenení ukrajinských detí do výchovného a vzdelávacieho procesu, realizovali sme pre nich kultúrno-vzdelávací program Kniha. Knižka. Knižočka – predstavenie slovenskej detskej literatúry, či tvorivú dielničku maľovania kraslíc Veľká noc už čoskoro! V rámci našich možností by sme chceli v týchto programoch pomoci pokračovať dovtedy, kým budú potrebné.

Môžete nám zosumarizovať, ako Svidník prijal Ukrajincov (a oni Svidník)? 

Vďaka dobrej organizácii magistrátu mesta Svidník a SNM – Múzea ukrajinskej kultúry sa Ukrajinci vo Svidníku cítia v rámci možností príjemne. Vďaka tomu, že tu žijú úžasní ľudia, je celkom jednoduché sa tu aklimatizovať. Múzeum organizuje bezplatné kurzy slovenčiny, voľný vstup do múzea, tvorivé dielne pre dospelých a deti z Ukrajiny. Svidnícke školy sa predstavili vo veľmi dobrom svetle. Naša nová kolegyňa sa o tom presvedčila sama, so svojimi deťmi navštívila všetky školy a ani na jednu nepovedala nič zlé. Jej deti si vybrali rôzne školy: cirkevnú a prvú a sú veľmi spokojné. Keďže v 1. škole je veľa ukrajinských detí, je tu učiteľ, ktorý im pomáha adaptovať sa a pochopiť učebný materiál. Školy plne poskytli deťom všetko, čo potrebujú. V súčasnosti žije vo Svidníku 80 Ukrajincov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie, a pokiaľ viem, niektorí si tu našli aj prácu.

 

Ukrajinský text 

З директором СНМ – Музею української культури Ярославом Джоґаником: Як Свидник допомагає гостям з України

Словацький національний музей (СНМ) включає 18 спеціалізованих музеїв з різних куточків Словаччини. На сході один із них – СНМ – Музей української культури у Свиднику. Навіть за характером своєї спеціалізації він від початку був на передовій, допомагаючи людям, які втікали з України перед жахами війни. Він взяв на роботу спеціалістку Зоряну Ципишеву, яка до 24 лютого 2022 року пропрацювала 17 років у львівському музеї (див. інтерв'ю: Я нікуди їхати не планувала, війна все змінила); крім того, він реалізує низку інших заходів, які нам представив директор СНМ – Музею української культури Ярослав Джоґаник.

Пане директоре, чи можете коротко підбити підсумки того, що робить ваш музей для гостей з України?

Ми намагаємося бути максимально різноманітними. Можу згадати проведення екскурсій в Етнографічній експозиції на природі – скансені, в Художньо-історичній експозиції – Галереї ім. Дезидерія Миллого та в Головній культурно-історичній експозиції у Свиднику. Далі були, наприклад, літературно-музична програма «Березневою стежкою до Тараса. Під синіми Бескидами», курси словацької мови для початківців, перекладацькі послуги для місцевих установ та українців. Особливу увагу приділяємо вирішенню питання проживання українських сімей з дітьми, активно співпрацюємо з директорами дошкільних та шкільних закладів щодо залучення українських дітей до навчально-виховного процесу. Для діточок ми підготували культурно-освітню програму «Книга. Книжка. Книжечка» – презентація словацької дитячої літератури, а також творчу майстерню писанкарства «Великдень незабаром!» У міру своїх можливостей ми хочемо ці заходи та програми реалізувати до тих пір, поки вони будуть актуальними і потрібними.

Чи можете узагальнити, як Свидник прийняв українців (а вони Свидник)?

Завдяки гарній організації мерії Свидника та СНМ – Музею української культури, українці у Свиднику почувають себе доволі комфортно. Завдяки тому, що тут живуть чудові люди, акліматизуватися тут доволі просто. При Музеї організовано безкоштовні мовні курси словацької мови, безкоштовний вхід до Музею і творчу майстерню для дорослих та дітей з України. Дуже гарно себе зарекомендували школи у Свиднику. Наша нова колега сама в цьому переконалася, коли разом з дітьми оглянула всі школи Свидника і про жодну не сказала чогось поганого. Її діти обрали дві різні школи: церковну і 1-шу і дуже задоволені. Так як у 1-й школі зараз багато українських дітей, є вчитель, який допомагає адаптуватися і порозумітися в школі на уроках. Школи повністю забезпечили дітей всім необхідним. Власне у Свиднику на даний момент проживає 80 українців, яких забезпечили проживанням і наскільки мені відомо, дехто влаштовується на роботу.