Pomoc Ukrajine

Slovenský text Milí priatelia,

vitajte v novej sekcii webovej stránky Slovenského národného múzea. 

Slovensko a Ukrajina sú geografickí a dovolím si povedať, že aj kultúrni susedia. To, čo sa deje vo vašej krajine od 24.februára, nemôže žiadneho človeka so srdcom nechať chladným. Agresia Ruska voči vašej krajine je neospravedlniteľná. Ak človek musí v núdzi a v obave o svoj život opúšťať s blízkymi svoj domov, zažíva stav extrémnej úzkosti. A potrebuje pomoc.

Celé Slovensko, a nielen Slovensko, sa zomklo na pomoc Ukrajine. Aj my v Slovenskom národnom múzeu sa od začiatku snažíme pomáhať. Či už priamo múzejnými aktivitami, zo začiatku najmä nášho špecializovaného Múzea ukrajinskej kultúry (postupne sa pridávajú aj ďalšie múzeá SNM), a tiež rozhodnutím generálneho riaditeľstva umožniť všetkým ľuďom s ukrajinským pasom vstup do múzeí SNM zadarmo. Ale aj možnosťou ubytovania či dokonca práce.

Od dnes budú všetky relevantné informácie pre vás sústredené tu, v tejto časti webu Slovenského národného múzea, v ukrajinskom jazyku. Verím, že hoc malá, bude to pre vás pomoc, ktorá vám uľahčí toto nesmierne ťažké obdobie vašich životov. Pre nás táto pomoc znamená trošku práce naviac, ktorú radi pre susedov urobíme. Pre vás je každá pomoc znamením, že ľudskosť nezomrela. Že dobrí ľudia so srdcom by si mali pomáhať.

Všetko dobré a veľa síl v tejto pre vás ťažkej dobe praje

Branislav Panis
generálny riaditeľ Slovenského národného múzea
 

Ukrajinský text Дорогі друзі, 

вітаємо Вас на новому розділі веб-сайту Словацького національного музею. 

Словаччина та Україна – сусіди за географією і, дозволю собі сказати, також за культурою. Те, що відбувається у вашій країні з 24 лютого, не може залишити жодну людину з серцем байдужою. Агресія Росії проти вашої країни не має виправдання. Якщо людині доводиться в біді і страху за своє життя залишати з рідними свою домівку, вона переживає стан надзвичайної тривоги. І потребує допомоги.

Уся Словаччина, і не лише Словаччина, об’єдналася, щоб допомогти Україні. Ми в Словацькому національному музеї від самого початку намагаємося допомагати. Безпосередньо через музейну діяльність, спочатку особливо відзначився наш спеціалізований Музей української культури (поступово долучаються й інші музеї СНМ), а також завдяки рішенню Генеральної дирекції дозволити всім людям з українським паспортом відвідувати музеї СНМ безкоштовно. А також наданням  проживання чи навіть роботи.

Відтепер уся актуальна для вас інформація буде зібрана тут, у цій частині сайту Словацького національного музею, українською мовою. Я вірю, що ця хоч і невелика допомога стане вам підпорою, яка полегшить вам цей надзвичайно важкий період вашого життя. Для нас ця допомога означає трохи більше роботи, яку ми із задоволенням виконуємо для сусідів. Для вас будь-яка допомога є свідченням того, що людяність не вмерла. Що добрі люди з серцем мають допомагати один одному.

Усього доброго і багато сил у цей нелегкий для вас час бажає вам

Браніслав Паніс,
Генеральний директор Словацького національного музею