Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002

ISBN 8080600988

Bratislava 2002

 

Obsah (PDF)

 

Ruttkay, A. T.,
Nedožité sedemdesiate narodeniny Alojza Habovštiaka,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 4-5
(PDF)

 

Paulík, J.,
Príspevok ku kultu doby bronzovej I., Ein Beitrag zum Kultwesen der Bronzezeit I.,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 7-16
(PDF)

 

Holcomb, M.,
Recent acquisitions of Bronze age objects at the Metropolitan Museum of Art, New York,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 17-22
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Bronzové predmety z doby laténskej a rímskej z Bratislavy - Rusoviec, Die Bronzegegenstände aus der Laténzeit und der Römischen Kaiserzeit von Bratislava - Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 23-44
(PDF)

 

Turčan, V.,
Niekoľko menších včasnostredovekých nálezov z juhozápadného Slovenska, Einige kleinere frühmittelalterliche Funde aus der Südwestslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 45-62
(PDF)

 

Baxa, P., Musilová, M.,
K počiatkom osady Sv. Michala v Bratislave, Zu den Anfängen der St. Michaels Ansiedlung in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 63-80
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Stredoveké opevnenie v Pezinku, časť Cajla, Ein mittelalterliche Befestigungsanlage in Pezinok, Ortsteil Cajla,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 81-104
(PDF)

 

Drenko, Z.,
Zaniknutá kostolná pevnosť vo Svodíne, Die untergegangene Kirchenfestung in Svodín,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 105-130
(PDF)

 

Farkaš, Z., Ozdín, D.,
Medená sekera typu Kozarac z neznámej lokality na Slovensku, Das Kupferbeil vom Typ Kozarac aus einem unbekannten Fundort in der Slowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 131-134
(PDF)

 

Bartík, J.,
Sídlisko z doby bronzovej vo Vozokanoch, Eine bronzezeitliche Siedlung in Vozokany,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 135-136
(PDF)

 

Bartík, J., Farkaš, Z.,
Bronzová sekera z Pezinka, Das Bronzebeil aus Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 137-138
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Zoomorfná spona z Bratislavy - Jaroviec, Die zoomorphe Fibel aus Bratislava - Jarovce,
Zborník Slovenského národného múzea 96 Archeológia 12, 2002, 139-141
(PDF)