Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003

ISBN 8080601186

Bratislava 2003

 

Obsah (PDF)

 

Bartík, J.,
Sídlisko zo strednej doby bronzovej v Bratislave - Rusovciach, Eine mittelbronzezeitliche Siedlung in Bratislava - Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 5-34
(PDF)

 

Paulík, J.,
Príspevok ku kultu doby bronzovej II., Ein Beitrag zum Kultwesen der Bronzezeit II.,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 35-92
(PDF)

 

König, T.,
Halštatský objekt v Pustých Úľanoch, Ein hallstattzeitliches Objekt in Pusté Úľany,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 93-118
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Nálezy keltského oppida v Trenčianskych Bohuslaviciach, Die Funde aus einem keltischen Oppidum in Trenčianske Bohuslavice,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 119-132
(PDF)

 

Kvetanová, I.,
Votívna ruka Jupitera Dolichena zo zbierky Emanuela Marcela, Eine Votivehand von Jupiter Dolichenus aus der Sammlung von Emanuel Marcel,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 133-142
(PDF)

 

Turčan, V.,
Nálezy z doby sťahovania národov z Bojnej, Die völkerwanderungszeitlichen Funde aus Bojná,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 143-148
(PDF)

 

Drenko, Z.,
Zaniknutý kostol vo Svodíne, Die untergegangene Kirche in Svodín,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 149-170
(PDF)

 

Farkaš, Z., Šefčáková, A.,
Ľudské pozostatky z obce Vištuk, Menschliche überreste aus der Gemeinde Vištuk,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 171-184
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Dve bronzové spony z Blatnice, Zwei Bronzefibel aus Blatnica,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 185-186
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Kamenný "medailón" z Abrahámu, Ein steinernes "Medaillon" aus Abrahám,
Zborník Slovenského národného múzea 97 Archeológia 13, 2003, 187-191
(PDF)