Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004

ISBN 8080601348

Bratislava 2004

 

Obsah (PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B.,
K životnému jubileu PhDr. Adriana Vallaška,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 6-8
(PDF)

 

Bartík, J., Hajnalová, M.,
Hromadný nález keramiky z Lozorna. Príspevok ku keramickým depotom stredodunajskej mohylovej kultúry na západnom Slovensku, Ein Keramikdepot aus Lozorno. Ein Beitrag zu den Keramikdepots der mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Westslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 9-42
(PDF)

 

Tomčíková, K., Paulík, J.,
Archeologický výskum na pohanskej v Plaveckom Podhradí roku 1990, Archäologische Forschung aus Pohanská in Plavecké Podhradie im Jahre 1990,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 43-66
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Spony z doby laténskej z opevnenej polohy Molpír pri Smoleniciach, Latènezeitliche Fibeln aus der befestigten Lage Molpír bei Smolenice,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 67-94
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Sídlisko z neskorej doby laténskej v Bratislave-Rusovciach, Eine spätlatènezeitliche Siedlung in Bratislava-Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 95-108
(PDF)

 

Pichlerová, M.,
K problematike pevnostnej palácovej stavby v Gerulate-Bergli, Zur Problematik der befestigten Palästgebäudes in Gerulata-Bergl,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 109-128
(PDF)

 

Vrba, E.,
Archaeological survey at Urbárske Sedliská, Stupava, Slovakia: preliminary report,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 129-156
(PDF)

 

Plaček, M.,
Některé nové poznatky o východoslovenských hradech, Einige neue Erkenntnisse über die ostslowakischen Burgen,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 157-168
(PDF)

 

Plachá, V., Hlavicová, J.,
Nálezy keramiky z Devína, Die Keramikfunde aus Devín,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004 169-182
(PDF)

 

Slivka, M.,
Tzv. manžetové ostrohy z územia Slovenska, Die sog. Manschettensporen aus Slowakischem Gebiet,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 183-190
(PDF)

 

Fűryová, K.,
Knižné kovania v zbierkach SNM-Archeologického múzea, Die Buchbeschläge in den Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 191-200
(PDF)

 

Nagy, P.,
Stredoveká a včasnonovoveká pálená strešná krytina na Slovensku, Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Dacheindeckung in der Slowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 201-210
(PDF)

 

Thurzo, M.,
Nálezy na mladogravettienskom sídlsiku v Ratnovciach, Die Funde aus einer junggravettien-Siedlung in Ratnovce,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 211-218
(PDF)

 

Turčan, V.,
Ďalšie nálezy z doby rímskej v Ivanke pri Dunaji, Weitere römisch-kaiserzeitliche Funde aus Ivanka pri Dunaji,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 219-224
(PDF)

 

Štefanovičová, T.,
Nálezy loštických pohárov z Bratislavského hradu, Die Lošticer Becher gefunden in der Bratislavaer Burg,
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 225-230
(PDF)

 

Novosedlík, P.,
Praveké nálezy zo Žlkoviec, Die vorzeitlichen Funde aus Žlkovce (Bez. Hlohovec),
Zborník Slovenského národného múzea 98 Archeológia 14, 2004, 231-233
(PDF)