Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006

ISBN 808060195x

Bratislava 2006

 

Obsah (PDF)

 

Thurzo, D.,
Gravettienske nálezy z Banky, Serbalovho vrchu
III, Die Gravettien-Funde aus Banka, Serbalov vrch III,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 7-20
(PDF)

 

Šuteková, J.,
K problematike pohrebného rítu v období starého eneolitu na juhozápadnom Slovensku, Zur Problematik des Grabritus im Laufe des Altäneolithikums in der Südwestslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 21-32
(PDF)

 

Bartík, J.,
Pokračovanie výskumu sídliska z doby bronzovej v Bratislave-Rusovciach, Weitere Erforschung der bronzezeitlichen Siedlung in Bratislava-Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 33-44
(PDF)

 

Bartík, J., Trugly, S.,
Dva bronzové meče z riečnych tokov, Zwei Bronzeschwerter aus Flussläufen,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 45-54
(PDF)

 

Malček, R.,
Výsledky zisťovacieho výskumu vo Zvolene na Borovej hore, Ergebnisse der Ermittlungsgrabung in Zvolen, Borová hora,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 55-72
(PDF)

 

Tomčíková, K., Paulík, J.,
Archeologický výskum na Pohanskej v Plaveckom Podhradí roku 1990 - 2. časť, Archäologische Forschung auf Pohanská in Plavecké Podhradie im Jahre 1990 - 2. Teil,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 73-106
(PDF)

 

Čurný, M., Kovár, B.,
Laténska chata zo Senca, Eine latenezeitliche Hütte aus Senec,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 107-122
(PDF)

 

Čambal, R., Gregor, M., Krampl, T., Nagy, P.,
Neskorolaténske objekty v Bratislave na Čajkovského ulici č. 9, Spätlatenezeitliche Objekte in Bratislava, Čajkovského-Strasse Nr. 9,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 123-160
(PDF)

 

Farkaš, Z., Nagy, P., Gregor, M.,
Sídliskové objekty z doby laténskej v Chorvátskom Grobe, časť Čierna voda, Latenèzeitliche Siedlungsobjekte in Chorvátksy Grob, Ortsteil Čierna voda,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 161-186
(PDF)

 

Staššíková-Štukovská, D., Šalkovský, P., Béreš, J., Hajnalová, E., Hušťaková, E., Krempaská, Z., Javorský, F.,
Včasnostredoveké hradisko I Spišské Tomášovce - Smižany - 1. etapa spracovania, Frühmittelalterliche Fundstelle Hradisko I Spišské Tomášovce - Smižany - 1. Etappe der Verarbeitung,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 187-234
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Stredoveké opevnenie v Stupave, poloha Dračí hrádok, Mittelalterliche Befestigung in Stupava, Flur Dračí hrádok,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 235-302
(PDF)

 

Budaj, M.,
Nové nálezy grošov zo 14. a 15. storočia na Slovensku, Neue Funde von Groschen aus dem 14. bis 15. Jahrhundert in der Slowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 303-310
(PDF)

 

Gregor, M., Šuteková, J.,
Silicitová sekerka malopoľského pôvodu z Ludaníc, okr. Topoľčany, Ein Silizitneil Kleinpolnischer Herkunft aus Ludanice (Bez. Topoľčany),
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 311-314
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Včasnolaténska zoomorfná spona z Horných Orešian, Ein frühlatenezeitliche zoomorphe Fibel aus Horné Orešany,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 315-322
(PDF)

 

Čambal, R., Wittgrúber, P.,
Spona typu Alésia z Pezinka, Eine Fibel vom Typ Alesia aus Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 323-330
(PDF)

 

Vavák, J.,
Gombíky zo včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure, Knöpfe aus dem frühmittelalterlichen Burgwall in Svätý Jur,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 331-338
(PDF)

 

Koóšová, P., Gregor, M.,
Farebné sklo z Dobrej Vody a Pezinka, Farbglas aus Dobrá Voda und Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 339-356
(PDF)

 

Habáň, P.,
Stredoveký tesák z Pezinka, Ein mittelalterlicher Dussack aus Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 357-360
(PDF)

 

Kováč, J.,
Stredoveký palcát z hradu Ostrý Kameň, Ein mittelalterlicher Streitkolben aus der Burg Ostrý Kameň,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 361-368
(PDF)

 

Turčan, V.,
Štvrtý ročník kolokvia o keramike z doby rímskej, Der vierte Jahrgang von Kolloquien über die römische Kaiserzeit,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 369-370
(PDF)

 

Březinová, G.,
Keramika z hrnčiarskych pecí neskorej doby rímskej v Nitre-Chrenovej, poloha Shell, Keramik aus der Töpferöfen aus der späten römischen Kaiserzeit in Nitra-Chrenová, Lahe Shell,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 371-378
(PDF)

 

Elschek, K.,
Germanische scheibengedrehte Keramik der spätrömischen Kaiserzeit aus Bratislava-Dúbravka und ihr Verhältnis zur römischen Keramik im Limesvorfeld von Carnuntum, Germánska na kruhu točená keramika neskorej doby rímskej z Bratislavy-Dúbravky a jej vzťah k rímskej keramike v limitnom predpolí Carnunta,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 379-408
(PDF)

 

Kolník, T., Varsik, V. ,
Hrnčiarske pece z mladšej doby rímskej v Cíferi-Pác, Töpferöfen aus der jüngeren römischen Kaiserzeit in Cífer-Pác,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 409-432
(PDF)

 

Turčan, V.,
Hrnčiarska pec zo Skalice, poloha Trávniky, Ein Töpferofen aus Skalica, Flur Trávniky,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 433-436
(PDF)

 

Zeman, T.,
Na kruhu točená keramika ze Zlechova, Die Scheibengedrehte Keramik aus Zlechov,
Zborník Slovenského národného múzea 100 Archeológia 16, 2006, 437-443
(PDF)