Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007

ISBN 9788080602123

Bratislava 2007

 

Obsah (PDF)

 

Thurzo, D.,
Mladogravettienske nálezy z Banky - Kopanice zo súkromnej zbierky, Die Junggravettien-Funde aus Banka - Kopanica aus einer Privatsammlung,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 7-14
(PDF)

 

Bartík, J.,
Predmety z doby bronzovej zo súkromnej zbierky, Bronzezeitliche Gegenstände aus einer Privatsammlung,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 15-34
(PDF)

 

Studeníková, E.,
Bemerkungen zur Fundzusammensetzung des Hortes aus Obišovce, Príspevok ku skladbe hromadného nálezu z Obišoviec,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 35-46
(PDF)

 

Čambal, R.,
Súčasti ochrannej šupinovej zbroje zo Smoleníc-Molpíra, Schuppenpanzierteile aus Smolenice-Molpír,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 47-56
(PDF)

 

Čambal, R., Gregor, M.,
Halštatská chata v Janíkoch, časť Dolné Janíky, Eine hallstattzeitliche Hütte in Janíky, Dorfteil Dolné Janíky,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 57-86
(PDF)

 

Kovár, B.,
Nepublikované laténske hrobové nálezy z Pohronia, Unpublizierte Grabfunde aus dem Pohronie (Grantal),
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 87-96
(PDF)

 

Resutík, B.,
Východné suburbium Bratislavského oppida - archeologický výskum na Hlavnom námestí 8, Östliches Suburbium des bratislavaer oppidums - archäologische Ausgrabungen am Hlavné námestie 8 (Hauptplatz),
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 97-120
(PDF)

 

Kvetánová, I.,
Bronzové predmety z doby rímskej v tvare špargle, Spargelförmige Bronzegegenstände aus der römischen Kaiserzeit,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 121-126
(PDF)

 

Vrba, E.,
Summary report of the 2002 excavations at Urbárske sedliská, Stupava, Záverečná správa o výskumnej sezóne 2002 v Stupave, poloha Urbárske sedliská,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 127-174
(PDF)

 

Šimčík, P.,
Fragment krúžkovej zbroje z lokalít Smolenice-Molpíra a Dolné Orešany - poloha Železník, Ringpanzierfragmente aus Smolenice-Molpír und Dolné Orešany - Flur Železník,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 175-188
(PDF)

 

Krampl, T., Choma, I., Šefčáková, A., Thurzo, M., Pospechová, P., Wittgrúber, P.,
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku, Die Kirche der Mariä Himmelfahrt in Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 189-202
(PDF)

 

Budaj, M.,
Vyhodnotenie mincí z archeologického výskumu kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku, Auswertung von Münzen aus archäologischer Erforschung der Kirche der Mariä Himmelfahrt in Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 203-214
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Nový nález stredovekého hrotu šípu zo Stupavy-Dračieho hrádku, Der Neufund einer mittelalterlichen Pfeilspitze aus Stupava-Dračí hrádok,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 215-230
(PDF)

 

Thurzo, D.,
Paleolitický artefakt z Bratislavy-Ružinova, Ein paläolithisches Artefakt aus Bratislava-Ružinov,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 231-234
(PDF)

 

Zachar, T., Malček, R.,
Ojedinelé eneolitické nálezy z Lieskovca, Äneolithische Einzelfunde aus Lieskovec,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 235-238
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Železný klúč z Modry, poloha Zámčisko, Ein Eisenschlüssel aus Modra, Flur Zámčisko,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 239-244
(PDF)

 

Choma, I., Pírek, M.,
Renesančný meč z Homôľky v Nízkych Tatrách, Ein Renaissance-Schwert aus Homôlka in der Niederen Tatra,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 245-250
(PDF)

 

Pírek, M.,
Predbežné vyhodnotenie nálezov militárií zo Svätého Jura - poloha Ostrý vrch, Vorläufige Auswertung der Gefundenen Militaria aus Svätý Jur, Flur Ostrý vrch,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 251-258
(PDF)

 

Habáň, P.,
Delá v zbierkach Slovenského národného múzea - Archeologického múzea v Bratislave, Die Geschütze in Sammlungen des Slowakischen Nationalmuseums - Archäologischen museums in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 259-262
(PDF)

 

Turčan, V.,
Piaty ročník kolokvií k problematike výskumu germánskej keramiky. Sídliskové a hrobové nálezy zo Zohora, Kolloquium über die Probleme der Erforschung von germanischer Keramik. Die Siedlung - und Gräberfunde aus Zohor,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 263-264
(PDF)

 

Elschek, K.,
Der germanische Fürstensitz von Zohor  (Westslowakei) während der römischen Kaiserzeit. Kurze Übersicht, Germánske kniežacie sídlo v Zohore (Západné Slovensko) počas doby rímskej. Stručný prehľad,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 265-280
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Niekoľko poznámok k rekonštrukcii bronzovej misy Eggers 100 z hrobu č. 5 zo Zohora, Einige Bemerkungen zur Rekonstruktion einer Bronzeschüssel vom Typ Eggers 100 aus dem Grab 5 aus Zohor,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 281-284
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Novoobjavený hrob z doby rímskej zo Zohora, Ein neues römisch-kaiserzeitliches Grab aus Zohor,
Zborník Slovenského národného múzea 101 Archeológia 17, 2007, 285-290
(PDF)