Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008

ISBN 9788080602352

Bratislava 2008

 

Obsah (PDF)

 

Farkaš, Z., Gregor, M., Přichystal, A., Pivko, D.,
Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi, Neolitische Funde und deren Petrographische Charakteristik aus Bratislava-Devínska Nová ves,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 7-42
(PDF)

 

Bartík, J.,
Meč typu Uriu - Aranyos zo západného Slovenska, Ein Schwert vom Typ Uriu-Aranyos aus der Westslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 43-48
(PDF)

 

Kozubová, A.,
Kostené valcovité predmety z pohrebísk Vekerzugskej kultúry v severozápadnej časti Karpatskej kotliny, Zylindrische Knochengegenstände aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur im Nordwestteil des Karpatenbeckens,

Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 49-94 (PDF)

 

Čambal, R., Gregor, M.,
Engoby a pigmenty neskorolaténskej keramiky z Bratislavského oppida, Engoben und Pigmente der spätlatenezeitlichen Keramik aus dem Bratislavaer oppidum,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 95-110
(PDF)

 

Kvetánová, I.,
Rímska plastika z Bukovej, Römerzeitliche Statuette aus Buková,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 111-124
(PDF)

 

Daňová, M.,
Datovanie antickej gemy zo staromaďarského hrobu v Seredi, Datierung einer römischen Gemme aus dem altmagyarischen Grab in Sereď,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 125-130
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Ďalšie sídliskové objekty z obdobia sťahovania národov z Bratislavy-Rusoviec, Weitere völkerwanderungszeitliche Siedlungsobjekte aus Bratislava-Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 131-138
(PDF)

 

Turčan, V.,
Včasnostredoveké sídliskové objekty z Chorvátskeho Grobu, Frühmittelalterliche Siedlungsobjekte aus Chorvátsky Grob,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 139-152
(PDF)

 

Chorvátová, H.,
 Gombíky s tepanou výzdobou, Knöpfe mit Treibverzierung,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 153-170
(PDF)

 

Choma, I.,
Archeologický výskum na Holubyho ulici 22 v Pezinku, Archäologische Ausgrabung in der Holubyho 22 in Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 171-188
(PDF)

 

Choma, I.,
Archeologický výskum na Radičnom námestí 9 v Pezinku, Archäologische Ausgrabung am Radičné námestie 9 in Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 189-198
(PDF)

 

Budaj, M., Duchoň, M.,
Mince z dvadsiatych rokov 17. storočia z okolia Svätého Jura, Münzfunde aus den 1620ern aus der Umgebung von Svätý Jur,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 199-222
(PDF)

 

Oršulová, J.,
Rodový erb na poľnom dele v Slovenskom národnom múzeu - Archeologickom múzeu Ein Familienwappen auf einem Feldgeschütz in Slowakischem Nationalmuseum - Archäologischem Museum,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 223-234
(PDF)

 

Thurzo, D.,
Paleolitický idol z Čečejoviec, Ein paläolithisches Idol aus Čečejovce,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 235-238
(PDF)

 

Thurzo, D.,
Hrot typu Kostienki z Modrovky, Kostenki-Spitze aus Modrovka,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 239-240
(PDF)

 

Čambal, R.,
Dva keltské hroty kopijí z Bukovej, Zwei keltischen Lanzenspitzen aus Buková,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 241-248
(PDF)

 

Štefanovičová, T., Jelínek, P., Kovár, B., Hanuš, M., Stehlíková, J., Spišák, P., Plachá, V.,
Predbežná správa z archeologického výskumu Bratislavského podhradia - Vydrice, Vorbericht aus archäologischen Ausgrabungen in der Bratislavaer Vorburg, Lage Podhradie - Vydrica,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 249-256
(PDF)

 

Choma, I.,
Hrobka v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku, Gruft in der Kirche der Mariä Himmelfahrt in Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 257-262
(PDF)

 

Turčan, V.,
Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov. Šiesty ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky, Germanische Siedlungsobjekte aus der römischen Kaiserzeit durch Terra Sigillata in der Severzeit datiert. Sechster Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 263-264
(PDF)

 

Elschek, K.,
Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov. Germánske sídliskové objekty zo Zohora (objekt 32/1995) a Bratislavy-Devínskej Novej Vsi (objekt 8/1997) datované terrou sigillatou do 3. storočia po Kr., Germanische Siedlungsobjekte aus der römischen Kaiserzeit durch Terra Sigillata in der Severzeit datiert. Germanische Siedlungsobjekte in Zohor (objekt 32/1995) und Bratislava-Devínska Nová Ves (objekt 8/1997) durch terra Sigillata ins 3. Jahrhundert nach Chr. datiert,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 265-276
(PDF)

 

Klanicová,S.,
Komoróczy, B., Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov. Terra sigillata z germánských sídlištních objektu na lokalite Klentnice, Germanische Siedlungsobjekte aus der römischen Kaiserzeit durch Terra Sigillata in der Severzeit datiert. Terra sigillata aus germanischen Siedlungobjekten an der Fundstelle Klentnice,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 277-292
(PDF)

 

Varsik, V.,
Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov. Nálezové súbory z germánskych sídlisk sprevádzané severskou terrou sigillatou Veľký Meďer, objekt 106, Germanische Siedlungsobjekte aus der römischen Kaiserzeit durch Terra Sigillata in der Severzeit datiert. Die Fundverbände aus germanischen Siedlungen vergesellschaftet mit severischer Terra Sigillata Veľký Meďer, Objekt 106,
Zborník Slovenského národného múzea 102 Archeológia 18, 2008, 293-306
(PDF)