Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009

ISBN 9788080602444

Bratislava 2009

 

Obsah (PDF)

 

Farkaš, Z.,
Tri plastiky z Badenskej kultúry, Drei Plastiken der Badener Kultur,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 7-16
(PDF)

 

Nevizánsky, G.,
Zvieracia plastika Badenskej kultúry zo Stránskej, Zoomporher Plastik der Badener Kultur aus Stránska,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 17-36
(PDF)

 

Bartík, J.,
Bronzezeitliche Gegenstände aus einer Privatsammlung II, Predmety z doby bronzovej zo súkromnej zbierky II,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 37-52
(PDF)

 

Struhár, V.,
Ojedinelé nálezy bronzovej industrie zo Stredného Slovenska, Einzelfunde von Bronzeindustrie aus der Mittelslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 53-64
(PDF)

 

Kozubová, A.,
 Diaľkové zbrane z pohrebísk Vekerzugskej kultúry na Juhozápadnom Slovensku, Fernwaffen aus Gräberfeldern der Vekerzug-kultur in der Südwestslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 65-130
(PDF)

 

Bazovský, I., Gregor, M.,
Mincové dávkovacie platničky z Mudroňovej ulice v Bratislave, Tüpfelplatten zur Münzherstellung aus der Mudroňova-Strasse in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 131-152
(PDF)

 

Čambal, R.,
Nové nálezy z doby laténskej z Plaveckého Podhradia-Pohanskej, Neufunde von Latenezeit aus Plavecké Podhradie - Pohanská,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 153-164
(PDF)

 

Turčan, V.,
Nálezy z obdobia avarského kaganátu zo zadunajskej časti Bratislavy, Die Funde aus der Periode des awarischen Kaganats im Transdanubischen Teil Bratislavas,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 165-170
(PDF)

 

Brodňanová, B.,
Drumbľa v archeologických nálezoch, Die Maultrommel in archäologischen Funden,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 171-178
(PDF)

 

Krampl, T.,
Výskum v kaplnke Sv. Kataríny v Bratislave, Untersuchung in der Kapelle der Hl. Katharina in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 179-190
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Hlinená platnička lengyelskej kultúry u Košolnej, Eine Tonplatte der Lengyel-Kultur aus Košolná,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 191-196
(PDF)

 

Čambal, R., Budaj, M.,
Keltské tetradrachmy z Pezinka a Bratislavy-Rače, Keltische Tetradrachmen aus Pezinok und Bratislava-Rača,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 197-214
(PDF)

 

Turčan, V.,
Germánsky žiarový hrob z Bernolákova, Ein germanisches Brandgrab aus Bernolákovo,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 215-218
(PDF)

 

Budaj, M.,
Byzantská minca z Gajar, Eine byzantinische Münze aus Gajary,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 219-224
(PDF)

 

Turčan, V.,
Germánska keramika zo sídlisk záverečného horizontu svébskeho osídlenia. Siedmy ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky, Germanische Keramik aus Siedlungen des Schlusshorizontes von swebischer Besiedlung. Siebter Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 225-226
(PDF)

 

Beljak, J.,
Osada zo začiatku obdobia sťahovania národov v Štúrove v kontexte osídlenia na Dolnom Pohroní, Die Ansiedlung aus dem Anfang der Völkerwanderungszeit in Štúrovo im Kontext der Besiedlung im unteren Grantal,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 227-246
(PDF)

 

Šedo, O.,
Produkce hrnčírských pecí ze záverečných fází protohistorického období ve Vávrovcích a Opave-Kylešovicích, Produktion der Töpferöfen aus Schlussphasen der protohistorischen Periode in Vávrovice und Opava-Kylešovice,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 247-256
(PDF)

 

Varsik, V., Kolník, T.,
Objekty zo začiatočnej fázy doby sťahovania národov v Cíferi-Páci, Objekte aus der Anfangsphase der Völkerwanderungszeit in Cífer-Pác,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 257-270
(PDF)

 

Zeman, T.,
Nové germánske sídlište v Modré u Velehradu, Eine neue germanische Siedlung in Modrá bei Velehrad,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 271-282
(PDF)

 

Zeman, T.,
Archeologické datování kontra absolutní data na príkladu vybraných objektu ze sídlište ve Zlechove, Archäologische Datierung Kontra Absolute Daten am Beispiel der ausgewählten Objekte aus der Siedlung von Zlechov,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 283-294
(PDF)

 

Žaár, O., Poláková, Z., Bielich, M.,
Nálezy z mladšej doby rímskej z Veľkého Zálužia, Findings from young roman period from Veľké Zálužie,
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 295-316
(PDF)

 

Elschek, K.,
Ein Frühvölkerwanderungszeitliches Grubenhaus aus Bratislava-Dúbravka (Objekt 125/92), Polozemnica zo včasnej doby sťahovania národov z Bratislavy-Dúbravky (objekt 125/92),
Zborník Slovenského národného múzea 103 Archeológia 19, 2009, 317-330
(PDF)