Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010

ISBN 9788080602444

Bratislava 2010

 

Obsah (PDF)

 

Farkaš, Z.,
Medený sekeromlat zo Studienky, Eine kupferne Schaftlochaxt aus Studienka,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 7-10
(PDF)

 

Malček, R.,
Zvieracia plastika Badenskej kultúry z Lieskovca, Tierplastik der Badener Kultur aus Lieskovec,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 11-16
(PDF)

 

Bartík, J., Schreiner, M.,
Ein Bronzehortfund aus der Gemeinde Ľubá, Hromadný nález bronzových predmetov z obce Ľubá,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 17-32
(PDF)

 

Hlavenková, L.,
Hradisko kultúry stredodunajských popoľnicových polí v Marianke - 1. časť (typologicko-chronologická analýza), Die Höhensiedlung der Mitteldonauländischen Urnenfelderkultur in Marianka - 1. Teil (eine typologisch-chronologische Analyse),
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 33-45
(PDF)

 

Kozubová, A.,
Hroby so železnými sekerkami na pohrebiskách zo staršej doby železnej v Karpatsko-Dunajskom priestore, Gräber mit Eisenäxten auf früheisenzeitlichen Gräberfeldern im Karpaten-Donauraum,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 47-67
(PDF)

 

Kolníková, E., Kovár, B.,
Laténske mince v Bratislavskom Podhradí, Latenezeitliche Münzfunde aus der Bratislavaer Vorburg,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 69-73
(PDF)

 

Bazovský, I., Daňová, M.,
Antické pečatné prstene z Bratislavy-Rusoviec, Antike Siegelringe aus Bratislava-Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 75-80
(PDF)

 

Daňová, M., Čambal, R., Turčan, V.,
Súbor predmetov z bratislavského hradného kopca, Eine Kollektion von Gegenständen aus dem Bratislavaer Burghügel,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 81-88
(PDF)

 

Bielich, M., Elschek, K., Šimčík, P.,
Včasnostredoveké objekty z Chorvátskeho Grobu miestnej časti Čierna voda, Frühmittelalteliche Objekte aus Chorvátsky Grob, Ortsteil Čierna voda,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 89-98
(PDF)

 

Vavák, J.,
Včasnostredoveké osídlenie v Pezinku, Frühmittelalterliche Besiedlung in Pezinok,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 99-112
(PDF)

 

Čambal, R., Choma, I.,
Románsky meč a hlavica meča z Bacúrova, Ein romanisches Schwert und ein Knauf des Schwertes aus Bacúrov,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 113-117
(PDF)

 

Malec, J.,
Drobné stredoveké fortifikácie na Strednom Považí (12. stor. - pol. 16. stor.), Kleine mittelalterliche Fortifikationen im mittleren waaggebiet (12. Jahrhundert - Mitte des 16. Jahrhundert),
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 119-138
(PDF)

 

Turčan, V.,
Germánske osídlenie dolného Pohronia. Ôsmy ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky, Germanische Besiedlung des unteren Grangebietes. Achter Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 139-140
(PDF)

 

Beljak, J.,
Germánske osídlenie v Štúrove a na Dolnom Pohroní v staršej dobe rímskej, Germanische Besiedlung im Štúrovo und unterem Gran-Gebiet in der älteren römischen Kaiserzeit,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 141-173
(PDF)

 

Kuzmová, K.,
Nálezy terra sigillaty a jej napodobenín z germánskych sídlisk v Bíni, Funde von Terra Sigillata und deren Nachahmungen aus germanischen Siedlungen in Bíňa,
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 175-178
(PDF)

 

Turčan, V.,
Osídlenie z doby rímskej v Bíni (stručný prehľad), Römisch-kaiserzeitliche Besiedlung in Bíňa (kurze Überischt),
Zborník Slovenského národného múzea 104 Archeológia 20, 2010, 179-184
(PDF)