Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011

ISBN 9788080602697

Bratislava 2011

 

Obsah (PDF)

 

Čambal, R., Farkaš, Z., Gregor, M., Choma, I.,
Osídlenie skupiny Bajč-Retz v Chorvátskom Grobe a v Bielom Kostole, Siedlungen der Bajč-Retz-Gruppe in Chorvátsky Grob und Biely Kostol,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 7-44
(PDF)

 

Bartík, J.,
Nález bronzového hrotu kopije v Slovenskom Grobe, Ein bronzener Lanzenspitzenfund aus Slovenský Grob,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 45-46
(PDF)

 

Bartík, J.,
Objekt č. 9 v Chorvátskom Grobe. Príspevok ku kovolejárstvu stredodunajskej mohylovej kultúry na Slovensku, Das Objekt Nr. 9 in Chorvátsky Grob. Ein Beitrag zum Metallguss im Rahmen der Mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Slowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 47-60
(PDF)

 

Březinová, G.,
Náhrdelník zo sklenených korálikov z Veľkých Ripnian, okres Topoľčany, Eine Glasperlenhalskette aus Veľké Ripnany, Bezirk Topoľčany,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 61-64
(PDF)

 

Studeníková, E.,
Keramika cudzieho pôvodu na sídliskách Kalenderberskej kultúry, Keramik fremder Herkunft in Siedlungen der Kalenderberger Kultur,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 65-82
(PDF)

 

Čambal, R.,
Sídliskové objekty zo strednej a neskorej doby laténskej v Slovenskom Grobe, Mittel- und spätlatenezeitliche Siedlungsobjekte in Slovenský Grob,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 83-114
(PDF)

 

Kuzmová, K., Bazovský, I.,
Terra sigillata z vicusu antickej Gerulaty (výskum v rokoch 1994-1999),Terra sigillata from the vicus of ancient Gerulata (excavations 1994-1999),
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 115-140
(PDF)

 

Turčan, V.,
Slovanský sídliskový objekt zo Slovenského Grobu, Ein slawisches Siedlungsobjekt aus Slovenský Grob,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 141-146
(PDF)

 

Pilková, L., Choma, I.,
Sídliskové objekty zo stredoveku v Slovenskom Grobe, Mittelalterliche Siedlungsobjekte in Slovenský Grob,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 147-157
(PDF)

 

Čambal, R.,
Románsky meč z Ostrého kameňa pri Bukovej v Malých Karpatoch, Ein romanisches Schwert aus Ostrý Kameň bei Buková in Kleinen Karpaten,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 159-163
(PDF)

 

Nagy, P., Blahovský, M.,
Stredoveké keramické vodovody zo Svätého Jura, Mittelalterliche keramische Wasserleitungen aus Svätý Jur,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 165-172
(PDF)

 

Turčan, V.,
Špecifické objekty doby rímskej. Deviaty ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky, Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Neunter Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 173-174
(PDF)

 

Elschek, K.,
Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Produktionsobjekte der älteren römischen Kaiserzeit aus Zohor, Špecifické objekty doby rímskej. Výrobne objekty zo staršej doby rímskej zo Zohora,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 175-182
(PDF)

 

Kolník, T., Roth, P.,
Špecifické objekty doby rímskej. Pravouhlé jamové žiaroviská s prepálenými stenami z neskorej doby rímskej v Pobedime, Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Spätkaiserzeitliche rechteckige Grubenfeuerstätten mit verbrannten Wänden aus Pobedim,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 183-186
(PDF)

 

Lamiová-Schmiedlová, M., Luštíková, L., Tomášová, B.,
Špecifické objekty doby rímskej. Štvorhranné pece na sídliskách z doby rímskej na východnom Slovensku, Four-sided hearts at roman age settlements in Eastern Slovakia,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 187-190
(PDF)

 

Skowron, J.,
Zagadnienie interpretacji niektórych obiektów gospodarczych o niekreslonej funkcji z osad kultury przeworksiej w Polsce Srodkowej, Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Interpretation einiger Objekte mit unnbekannter Funktion in Siedlungen der Przeworsk-Kultur in Mittelpolen,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 191-206
(PDF)

 

Šedo, O.,
Špecifické objekty doby rímskej. Poznámky k nálezum kvadratických pecí na barbarských sídlištích doby římské, Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Bemerkungen zu quadratischen Öfen in kaiserzeitlichen Barbarensiedlungen,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 207-214
(PDF)

 

Pávová, D.,
Bibliografia Zborník Slovenského národného múzea 95-104. Obsah ročníkov Archeológia 11 - 20. Register,
Zborník Slovenského národného múzea 105 Archeológia 21, 2011, 215-231
(PDF)