Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012

ISBN 9788080602963

Bratislava 2012

 

Obsah (PDF)

 

Farkaš, Z.,
Nálezy kultúry ľudu so starou lineárnou keramikou zo Stupavy, Funde der Kultur der ältesten Linearkeramik aus Stupava,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 7-12
(PDF)

 

Nevizánsky, G., Fodor, R., Strúhár, V.,
Sídliskový objekt Bolerázskej skupiny z Abrahámu, Ein Siedlungsobjekt der Boleráz-Gruppe aus Abrahám,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 13-22
(PDF)

 

Bartík, J.,
Drobné nálezy z opevnenej osady Maďarovskej kultúry v Budmericiach, Kleinfunde aus der befestigten Siedlung der Maďarovce-Kultur in Budmerice,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 23-30
(PDF)

 

Bača, R.,
Medená dýka z Banky (okr. Piešťany), Ein Kupferdolch aus Banka (Bez. Piešťany),
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 31-38
(PDF)

 

Bača, R., Bartík, J.,
Kamenný kadlub z obce Dojč, Ein steinerne Gussform aus Dojč,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 39-41
(PDF)

 

Hlavenková, L., Zachar, L.,
Sídliskový objekt z mladšej doby bronzovej v Šaštíne-Strážach, Ein jungbronzezeitliches Siedlung in Šaštín-Stráže,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 43-85
(PDF)

 

Kozubová, A.,
Vreckový nožík alebo britva? K interpretacii niektorých predmetov z kosti a parohoviny z pohrebísk vekerzugskej kultúry (na základe nálezov z Chotínskych pohrebísk), Ein Taschen- oder ein Rasiermesser? Zur Interpretation einiger Knochen- und Geweihgegenstände aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur (Anhand der Funde aus den Gräberfeldern von Chotín),
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 59-77
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Kostrový hrob z prelomu staršej a mladšej doby železnej z Bernolákova, Ein Körpergrab aus der Wende von der Späthallstatt und Frühlatenezeit aus Bernolákovo,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 79-85
(PDF)

 

Šefčáková, A.,
Antropologická analýza kostrového nálezu z prelomu staršej a mladšej doby železnej z Bernolákova - Poloha Šakoň, Anthropologische Analyse des Skelettenfundes aus der Wende der Späthallstatt und Frühlatenezeit aus Bernolákovo - Flur Šakoň,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 85
(PDF)

 

Čambal, R.,
Das frühlatenezeitliche Gräberfeld von Stupava. Ausgrabungen im Jahre 1929, Včasnolaténske pohrebisko v Stupave. Výskum v roku 1929,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 87-119
(PDF)

 

Pilková, L.,
Keltská bronzová zoomorfná spona z Marcelovej zbierky, Eine frühlatenezeitliche bronzene Tierkopffibel aus der Marcel-Sammlung,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 121-124
(PDF)

 

Čambal, R.,
Keltská plastika kanca zo Slovenskej Novej Vsi, Eine keltische Eberplastik aus Slovenská Nová Ves,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 125-130
(PDF)

 

Trebsche, P.,
Grösse und Wirtschaftsstruktur latenezeitlicher Flachsiedlungen im österreichischen Donauraum, Veľkosť a ekonomické štruktúry nížinných sídlisk z doby laténskej v Rakúskom Podunajsku,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 131-167
(PDF)

 

Adler-Wölf, K.,
Spätlatenezeitiche Fundstellen in Wien, Neskorolaténske náleziská vo Viedni,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 169-188
(PDF)

 

Daňová, M., Soják, M.,
Prsteň s nápisom utere felix z Liptova, Ein Ring mit der Inschrift "utere felix" aus Liptau,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 189-192
(PDF)

 

Prohászka, P., Trugly, S.,
Avarské nálezy zo 7. storočia z Komárna z Bercsényiho (dnes Gombaiho) ulice, Die awarischen Funde von Komárno-Bercsényi (Heute Gombai) Strasse aus dem 7. Jahrhundert,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 193-204
(PDF)

 

Bielich, M., Vangľová, T., Zajacová, B.,
Archeologický výskum v centre mesta Žilina, Archäologische Ausgrabungen um Stadtzentrum von Žilina,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 205-215
(PDF)

 

Kvietok, M.,
Dva stredoveké keramické súbory zo Starých hôr (okr. Banská Bystrica), Two medieval pottery assemblages from Staré Hory (Banská Bystrica dist.),
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 217-233
(PDF)

 

Botoš, A.,
Novoveká studňa z Rimavskej Soboty, Neuzeitliche Brunnen aus Rimavská Sobota,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 235-250
(PDF)

 

Turčan, V.,
Antická stavebná keramika v germánskych objektoch. Desiate kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie, Das zehnte Kolloquium zur Problematik der römisch-germanischen Archäologie,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 251-252
(PDF)

 

Hrnčiarik, E.,
Roman building ceramics in the barbarian environment in Slovakia, Rímska stavebná keramika v barbarskom prostredí na Slovensku,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 253-258
(PDF)

 

Elschek, K.,
Römische Baumaterial, Dachziegeln und Ziegeln vom Záhorie-Gebiet und aus Zohor (Westslowakei), Rímsky stavebný materiál, strešná krytina a tehly zo Záhoria a zo Zohora (Západné Slovensko),
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 259-265
(PDF)

 

Šedo, O.,
Objekty s nálezy cihel zkoumané v prubehu výzkumu v trati Mušov-Neurissen, Objekte mit Ziegelfunden aus der Grabung in der Flur Mušob-Neurissen,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 267-275
(PDF)

 

Turčan, V.,
Antická stavebná keramika v germánskych objektoch stupavského regiónu, Antike Baukeramik in germanischen Befunden aus der Stupavaer Region,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 277-280
(PDF)

 

Karabinoš, A., Vizdal, M.,
Nálezy tehliarskych výrobkov v Ražňanoch a ich historická a technická analýza, Die in Ražňany aufgefundenen Ziegelprodukte und ihre historische und technische Analyse,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 281-291
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Nálezy rímskej stavebnej keramiky v germánskych objektoch z obdobia sťahovania národov v Bratislave-Rusovciach, Funde von römischer Baukeramik aus germanischen Objekten der Völkerwanderungszeit in Bratislava-Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 293-297
(PDF)

 

Čambal, R.,
Peter C. Ramsl: Das latenezeitliche Gräberfeld von Mannersdorf im Leithagebirge, Flur Reintal Süd, Niederösterreich. MPK 47, Wien 2011 (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 299-301
(PDF)

 

Kovár, B.,
 M. Bárta a kolektív: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, součastnost a budoucnost komplexních společností. Praha 2012 (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 301-303
(PDF)

 

Turčan, V.,
Peter Šalkovský: Stredné Slovensko vo včasnom stredoveku. Studia XIV, Nitra 2011 (recenzie),
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 304
(PDF)

 

Staššíková-Štukovská, D.,
Eva Camenzind: Das Dorf Bíňa im Mittelalter. Unter Berücksichtigung der Ausgrabungsperioden 1989-1996. ZSNM A Suppl. 5, Bratislava 2011 (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 106 Archeológia 22, 2012, 305-308
(PDF)