Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013

ISBN 9788080603182

Bratislava 2013

 

Obsah (PDF)

 

Jelínek, P., Varsik, V.,
Objekty želiezovskej skupiny s ľudskými skeletmi z Veľkého Medera, Želiezovce group features with human skeletons from Veľký Meder,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 9-16
(PDF)

 

Čambal, R., Farkaš, Z., Nagy, P.,
Nálezy z obdobia ludanickej skupiny z Čataja a Smoleníc, Funde der Ludanice-Gruppe aus Čataj und Smolenice,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 17-29
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Hrobová keramika skupiny Kosihy-Čaka-Makó z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi, Grabkeramik der Kosihy-Čaka-Makó-Gruppe aus Bratislava-Devínska Nová Ves,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 31-38
(PDF)

 

Bartík, J.,
Dýka Únětickej kultúry z Malých Dvorníkov, Ein Dolch der Aunjetitzer Kultur aus Malé Dvorníky,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 39-49
(PDF)

 

Frecer, R.,
Roman lamps of Gerulata and their role in funeral rites, Rímske lampy z Gerulaty a ich úloha v pohrebnom ríte,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 51-60
(PDF)

 

Daňová, M., Soják, M.,
Unikátny nález antickej gemy zo Spišskej Novej Vsi - polohy Smižianska roveň, Der Einzelfund einer antiken Gemme aus Spišská Nová Ves, Flur Smižianska roveň,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 61-66
(PDF)

 

Bazovský, I., Gregor, M., Vančo, Ľ., Kadlečíková, M.,
Antické gemy zo zbierok SNM-Archeologického múzea (mineralogické štúdium), Antiken Gemmen in Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums (Mineralogische Studie),
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 67-78
(PDF)

 

Čambal, R., Kovár, B., Hanuš, M.,
Najstaršie germánske nálezy na území Bratislavy? Die ältesten germanischen Funde auf dem Gebiet der Bratislava?
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 79-84
(PDF)

 

Paulík, J., Turčan, V.,
Včasnoslovanská keramika z Bíne, Frühslawische Keramik aus Bíňa,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 85-89
(PDF)

 

Bernart, M.,
Raně stredověká lamelová zbroj z Lokality Horné Plachtince, Early Medieval lamellar armour from Horné Plachtince,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 91-96
(PDF)

 

Kováč, J.,
Hromadný nález železných predmetov z Bratislavského hradného vrchu, Ein Eisenhortfund aus dem Bratislavaer Burgberg,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 97-104
(PDF)

 

Šlézar, P.,
Nález střešní krytiny z výzkumu u kostela Panny Márie Sněžné v Olomouci, Fund der Dacheindeckung aus Ausgrabungen bei der Kirche Maria Schnee in Olomouc,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 105-109
(PDF)

 

Nevizánsky, G.,
K otázke pôvodu a datovaniu včasnostredovekých jednodielnych zubadiel, Zur Frage der Datierung und Herkunft frühmittelalterlicher Ungebrochener Trensen,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 111-116
(PDF)

 

Prohászka, P.,
Hroby z 10.-11. storočia a iné nálezy z Komárna-Kavy, 10-11. századi sírok és egyéb leletek Komárom-Kava pusztáról,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 117-124
(PDF)

 

Horňák, M., Krištofová, V., Kvietok, M.,
Výsledky záchranného výskumu v Kláštore Pod Znievom, The Result of Rescue Excavation in Kláštor pod Znievom,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 125-136
(PDF)

 

Budaj, M., Choma, I.,
Unikátny nález nerazeného striebra zo Slovenska, Unique find of unminted silver from 12th - 13th century,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 137-153
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Železné hroty šípov zo svahov Devínskej kobyly v Bratislave, Eiserne Geschossspitzen aus den Hängen von Devínska kobyla in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 155-160
(PDF)

 

Pilková, L.,
Šimončičová Koóšová, P., Uzamykacie systémy zo Zeleného hradu - Čeboviec (okr. Veľký Krtíš), Verriegelungssysteme aus Čebovce - Zelený hrad (Bez. Veľký Krtíš),
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 161-168
(PDF)

 

Čambal, R.,
Kalenderberská kultúra a doba halštatská na juhozápadnom Slovensku, Die Kalenderberg-Kultur und die Hallstattzeit in der Südwestslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 169-170
(PDF)

 

Hlavenková, L.,
Amforovitá nádoba z mladšej doby bronzovej zo Stupavy, Jungbronzezeitliches amphorenartiges Gefäss aus Stupava,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 171-174
(PDF)

 

Miroššayová, E.,
Príspevok k problematike kontaktov medzi západokarpatským a severopotiským prostredím v dobe halštatskej na podklade keramiky z košickej kotliny, A contribution to the topic of contacts between the West-Carpathian and Upper Tisza environments in the Hallstatt era on the basis of pottery finds from the Košice basin,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 175-183
(PDF)

 

Molnár, A.,
Neuere Ausgrabungen hallstattzeitlicher Siedlungen in der Umgebung von Győr, Nové výskumy halštatských sídlisk v okolí Győru,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 185-198
(PDF)

 

Parma, D.,
Sídelní areály střední a mladší doby bronzové v Hustopečích, Mittel- und jungbronzezeitliche Siedlungsareale in Hustopeče,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 199-224
(PDF)

 

Stegmann-Rajtár, S.,
Centrum a periféria severovýchodohalštatskej kultúrnej oblasti - žiarové pohrebisko v Nových Zámkoch, Zentrum und Peripherie der nordöstlichen Hallstattkultur - das Brandgräberfeld in Nové Zámky,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 225-234
(PDF)

 

Turčan, V.,
Jedenásty ročník kolokvií k otázkam rímsko-germánskej archeológie, Elfter jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 235-236
(PDF)

 

Kováčová, L.,
K sociálnym otázkam longobardských pohrebísk na vybraných lokalitách na strednom Dunaji, Zu Socialfragen der langobardischen Gräberfelder an ausgewählten Fundstellen in Mitteldonaugebiet,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 237-244
(PDF)

 

Luštíková, L., Zábojník, J., Keramické nálezy z Valalíkov-Buzíc,
Die Keramikfunde aus Valaliky - Buzice,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 245-251
(PDF)

 

Ruttkay, M., Ruttkayová, J.,
Záchranný výskum vo Vinodole, Eine Rettungsgrabung in Vinodol,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 253-263
(PDF)

 

Ruttkay, M., Ruttkayová, J., Bielich, M., Keramika zo zemnice v Tesárskych Mlyňanoch, Keramik aus dem Grubenhaus in Tesárske Mlyňany,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 265-270
(PDF)

 

Šmerda, J.,
Keramika z langobardského pohřebiště v Kyjově, Keramik aus dem langobardischen Gräberfeld in Kyjov,
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 271-287
(PDF)

 

Čambal, R.,
Sievers, S., Urban, O.-H., Ramsl, P. C., Lexikon zur keltische Archäologie. MPK 73, Wien 2012 (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 289
(PDF)

 

Turčan, V.,
Jílek, J., Bronzové nádoby z doby římske na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Pardubice 2012 (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 290
(PDF)

 

Šalkovský, P.,
Turčan, V., Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach SNM - Archeologického múzea. ZSNM A Suppl. 6, Bratislava 2012 (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 107 Archeológia 23, 2013, 291
(PDF)