Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994

ISBN 8085753413

Bratislava 1994

 

Obsah (PDF)

 

Dekan, J.,
Jubilejná úvaha o hlbokej ľudskosti. Bibliografia prác PhDr. Ľudmily Kraskovskej, CSc., za roky 1984-1994,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 7-10
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Príspevok k technológii výpalu lineárnej keramiky, Beitrag zur Technologie der Brennung von Linearkeramik,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 11-16
(PDF)

 

Paulík, J.,
Velatická mohyla v Očkove, Das Velatice-Hügelgrab in Očkov,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 17-24
(PDF)

 

Studeníková, E.,
Záchranný výskum halštatskej mohyly v Novej Dedinke, Rettungsgrabung des hallstattzeitlichen Hügelgrabes in Nová Dedinka,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 25-50
(PDF)

 

Thurzo, M.,
Antropologický rozbor žiarových pozostatkov z lokality Nová Dedinka (Šáp), okres Bratislava-vidiek,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 51
(PDF)

 

Fűryová, K.,
Románsky kostol v Novej Dedinke, Romanische Kirche in Nová Dedinka,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 53-62
(PDF)

 

Bartík, J., Varsik, V.,
Výnimočný import kameového skla z Abrahámu, Aussergewöhnlicher Import von Kamee-Glas aus Abrahám,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 63-74
(PDF)

 

Turčan, V.,
Ďalšie slovanské nálezy zo Smoleníc-Molpíra, Weitere slawische Funde aus Smolenice-Molpír,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 75-84
(PDF)

 

Pichlerová, M., Tomčíková, K.,
Archeologická zbierka zo Želiezoviec II., Archäologische Sammlung aus Želiezovce II.,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 85-128
(PDF)

 

Drenko, Z.,
Zaniknutá stredoveká dedina Bizovo, Das abgegangene mittelalterliche Dorf Bizovo,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 129-152
(PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B., Farkaš, Z.,
Technické pamiatky v Dolnej Mlynskej doline v Bratislave, Technische Denkmale im unteren Abschnitt von Mlyská dolina, Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 153-168
(PDF)

 

Polla, B.,
Slovo - dve. K ikonografii "mačianského náprsného krížika", Ein, zwei worte zur Ikonographie des "Enkolpions" von Mača,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 169-173
(PDF)

 

Kraskovská, Ľ.,
Slovenské vlastivedné múzeum a profesor Ján Eisner,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 175-177
(PDF)

 

Zacsková, M.,
Archeologická zbierka Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 179-188
(PDF)

 

Fiala, A., Egyházy-Jurovská, B.,
K životnému jubileu PhDr. Adriana Vallaška,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 189-191
(PDF)

 

Vallašek, A.,
Beate Egyházy-Jurovskej,
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 193-194
(PDF)

 

Vallašek, A., Egyházy-Jurovská, B.,
Za PhDr. Levom Zacharom (1946-1994),
Zborník Slovenského národného múzea 88 Archeológia 4, 1994, 195-196
(PDF)