Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996

ISBN 8085753693

Bratislava 1996

 

Obsah (PDF)

 

Polla, B.,
Moje prvé stretnutie s Levom Zacharom,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 7-8
(PDF)

 

Kraskovská, Ľ.,
Prínos Leva Zachara ku keltskému mincovníctvu v Bratislave, Der Beitrag von Lev Zachar zum keltischen Münzwesen in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 9-12
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Kultúrne kontakty juhozápadného Slovenska na prelome starého a stredného eneolitu, Kulturelle Kontakte in der Südwestslowakei ander Wende des alten und mittleren Äneolithikums (Jungsteinzeit),
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 13-38
(PDF)

 

Miko, O.,
Petrografická charakteristika horninového materiálu z archeologického výskumu pri Budmericiach a Trnave, Petrographische Charakteristik des Gesteinsmaterials der archäologischen Forschung bei Budmerice und Trnava,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 39-41
(PDF)

 

Šefčáková, A.,
Eneolitické (Bajč-Retz) zvieracie osteologické pozostatky z Trnavy - Horného Poľa, Äneolitische (Bajč-Retz) osteologische Tierreste aus Trnava-Horné Pole,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 41-42
(PDF)

 

Paulík, J.,
Železný nôž z Marianky, Das eiserne Messer aus Marianka,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 43-56
(PDF)

 

Bartík, J., Březinová, G.,
Laténske osídlenie v polohe Trnava - Horné Pole, Die laténezeitliche Besiedlung in der Lage Trnava - Horné Pole,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 57-86
(PDF)

 

Musilová, M., Lesák, B.,
Neskorolaténske osídlenie na Hlavnom námestí č. 7 (Kutscherfeldov Palác) v Bratislave, Spätlaténezeitliche Siedlung in Bratislava, Hlavné námestie 7 (Kutscherfeld-Palais),
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 87-106
(PDF)

 

Turčan, V.,
Germánske sídliskové objekty medzi Trnavou a Bohdanovcami, Germanische Siedlungsobjekte zwischen Trnava und Bohdanovce,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 107-120
(PDF)

 

Šefčáková, A.,
Archeozoologické nálezy z germánskych objektov v Bohdanovciach, Archäozoologische Funde aus der germanischen Objekten in Bohdanovce,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 120-122
(PDF)

 

Miko, O.,
Petrografická charakteristika kamennej industrie z lokality medzi Bohdanovcami a Trnavou, Petrographische Charakteristik der Steinindustrie aus der lokalität zwischen Bohdanovce und Trnava,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 122
(PDF)

 

Kraskovská, Ľ., Studeníková, E.,
Príspevok k osídleniu "Pieskov" v Zohore, okr. Bratislava - vidiek, Beitrag zur Siedlung Piesky in Zohor, Bez. Bratislava-Land,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 123-148
(PDF)

 

Pichlerová, M., Tomčíková, K.,
Archeologická zbierka zo Želiezoviec IV., Archäologische Sammlung aus Želiezovce IV.,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 149-182
(PDF)

 

Slivka, M.,
Kríž pre každého sentencie nad (štátnym) znakom v ľudskon dejinnom súvise, Ein Kreuz für Jedermann,
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 183-195
(PDF)

 

Hoššo, J.,
O tzv. bratislavských pohároch (príspevok k poznaniu keramických gotických pohárov), Über die sogenannten Bratislava-Becher (Ein Beitrag zur Erkenntnis der gotischen Keramikbecher),
Zborník Slovenského národného múzea 90 Archeológia 6, 1996, 197-204
(PDF)