Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997

ISBN 808575388x

Bratislava 1997

 

Obsah (PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B.,
Prínos PhDr. Bela Pollu, DrSc. k rozvoju archeológie stredoveku v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 4-7
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Ojedinelé nálezy medenej industrie na Juhozápadnom Slovensku, Einzelfunde der Kupferindustrie in der Südwestslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 9-17
(PDF)

 

Longauerová, M., Longauer, S.,
Štruktúrna a chemická analýzy archeologických predmetov na báze medi,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 19-24
(PDF)

 

Bartík, J.,
Nový meč typu Riegsee zo Slovenska, Ein neues Schwert vom Typ Riegsee aus der Slowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 25-30
(PDF)

 

Bazovský, I., Elschek, K.,
Osídlenie v Bratislave - Dúbravke v 9.-13. storočí I. Sídlisko z 9.-10. storočia, Die Siedlung in Bratislava - Dúbravka im 9.-13. Jahrhundert I. Siedlung aus dem 9.-10. Jahrhundert,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 31-50
(PDF)

 

Lesák, B.,
Sídliskové objekty z konca 9. až 11. storočia na Hlavnom námestí v Bratislave, Siedlungsobjekte vom Ende des 9. bis zum 11. Jahrhundert auf dem Hauptplatz in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 51-66
(PDF)

 

Prášek, K.,
Záchranný výskum včasnostredovekého osídlenia pri Senci, Frühmittelalterliche Siedlung bei Senec,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 67-78
(PDF)

 

Turčan, V.,
Stredoveký meč vybagrovaný z Dunaja, Mittelalterliches Schwert ausgebagert aus der Donau,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 79-83
(PDF)

 

Fűryová, K.,
Trnavský kostol Sv. Michala, Die Kirche St. Michael in Trnava,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 85-93
(PDF)

 

Hoššo, J.,
K technológii a lokalizácii výroby neskorogotických kachlíc na Slovensku, Zur Technologie und lokalisierung der Herstellung von spätgotischen Kacheln in der Slowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 95-102
(PDF)

 

Drenko, Z.,
Archeologický výskum v záhrade bratislavského kláštora Uršulínek, Archäologische Forschung im Garten des Ursulininnen Kloster von Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 103-112
(PDF)

 

Pichlerová, M., Tomčíková, K.,
Archeologická zbierka zo Želiezoviec V., Archäologische Sammlung aus Želiezovce V.,
Zborník Slovenského národného múzea 91 Archeológia 7, 1997, 113-132
(PDF)