Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016

Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej. Štúdie – Gedenkschrift für Magda Pichlerová. Studien

ISBN 978-80-8060-383-0

Bratislava 2016

 

Contents (PDF)

 

Bazovský, I.,
Egyházy-Jurovská, B.,Bibliografia prác Magdy Pichlerovej,11,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 7-13
(PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B.,
Spomienka na PhDr. Magde Pichlerovú, CSc.,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 15-16
(PDF)

 

Stegmann-Rajtár, S.,
Polstoročie od objavenia mohylníka v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách,Ein halbes Jahrhundert seit der Entdeckung der Grabhügel von Dunajská Lužná - Nové Košariská,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 17-25
(PDF)

 

Čambal, R., Milo, P., Murín, I.,
Geofizykálny prieskum mohýl v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách,Geophysikalische Prospektion der Hügelgräber in Dunajská Lužná-Nové Košariská,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 27-34
(PDF)

 

Farkaš, Z., Gregor, M.,
K otázke niektorých kamenných brúsených nástrojov z Bratislavy-Devína,Zur Frage einiger steinerner geschliffenen Werkzeuge aus Bratislava, Stadtteil Devín,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 35-43
(PDF)

 

Bartík, J., Bazovský, I., Jelínek, P., Šefčáková, A.,
Osídlenie Bratislavy-Rusoviec v staršej dobe bronzovej,Besiedlung von Bratislava-Rusovce während der älteren Bronzezeit,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 45-74
(PDF)

 

Kozubová, A.,
Armringe aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur in Chotín,Náramky z pohrebísk Vekerzugskej kultúry v Chotíne,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 75-101
(PDF)

 

Daňová, M.,
Rímske prstene z Gerulaty (Nálezy z výskumov Ľ. Kraskovskej a M. Pichlerovej v novom svetle),Römische Fingerringe aus Gerulata (Funden von den Grabungen von Ľ. Kraskovská und M. Pichlerová im neuen Licht),
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 103-117
(PDF)

 

Janek, T.,
A new insight into problematic of roman building terracotta from Bratislava-Rusovce,Nový pohľad na problematiku rímskej stavebnej keramiky z Bratislavy-Rusoviec,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 119-124
(PDF)

 

Schmidtová, J., Mathédesz, Ľ.,
Nové nálezy jednotky piatej kohorty Lucensium,Neue Funde der Einheit der fünften Kohorte Lucensium,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 125-130
(PDF)

 

Gabler, D.,
Terra sigillaten in der Siedlung Visegrád-Lepence,Terra sigillata zo sídliska Visegrád-Lepence,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 131-145
(PDF)

 

Kuzmová, K., Musilová, M.,
Terra sigillata v nálezových kontextoch z historického jadra Bratislavy (výskumy v rokoch 1986-1996),Terra Sigillata in Fundkontexten aus dem historischen Kern von Bratislava (Grabungen in den Jahren 1986-1996),
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 147-158
(PDF)

 

Elschek, K.,
Faléra Jupitera Ammona, plastika Sarapisa a ataša Siléna zo slovenského Pomoravia,Jupiter Ammon Phalera, Sarapis Plastik und Silenos Attasche vom slowakischen Marchgebiet,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 159-166
(PDF)

 

Rajtár, J.,
Olovená votívna plastika Merkúra z Hurbanova,Eine votive Bleistatuette des Merkur aus Hurbanovo,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 167-174
(PDF)

 

Turčan, V.,
Poznámky k severnému predpoliu Gerulaty,Bemerkungen zum nördlichen Vorfeld von Gerulata,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 175-179
(PDF)

 

Varsik, V., Kolník, T.,
Prstene a náramky z Cíferu-Pácu,Fingerringe und Armringe aus Cífer-Pác,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 11, 2016, 181-190
(PDF)