Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015

Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka. Štúdie – Gedenkschrift für Jozef Paulík. Studien

ISBN 9788080603502

Bratislava 2015

 

Contents (PDF)

 

Abbreviations (PDF)

 

Bartík, J., Dagmar, P.,
Bibliografia prác Jozefa Paulíka, Bibliographie von Jozef Paulík,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 6-11
(PDF)

 

Kolník, T.,
Namiesto nekrológu niekoľko osobných spomienok PhDr. Jozej Paulík, CSc. (1931 - 2013), A few personal memories in lieu of an obituary PhDr. Jozef Paulík, CSc. (1931 - 2013),
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 13-16
(PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B.,
PhDr. Jozef Paulík, CSc. a Slovenské národné múzeum, PhDr. Jozef Paulík, CSc. and the Slovak national museum,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 17-19
(PDF)

 

Bátora, J.,
Silicitové dýky z Plaveckého Podhradia a Dolného Lopašova, Silizium-Dolche aus Plavecké Podhradie und Dolný Lopašov,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 21-27
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Tri medené čepele z Eneolitu juhozápadného Slovenska, Drei Kupferklingen aus dem Äneolithikum der südwestlichen Slowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 29-33
(PDF)

 

Nevizanský, G., Prohászka, P.,
K počiatkom výskumu eponymnej lokality Maďarovskej kultúry v šestdesiatych rokoch 19. storočia, Zu den Anfängen der Forschungsaktivitäten auf der Lokalität der Maďarovce-Kultur in Maďarovce,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 35-51
(PDF)

 

Jelínek, P.,
Sladkovodné lastúrniky a ich symbolika v Maďarovskej kultúre, Süsswassermuscheln und ihre Symbolik in der Maďarovce-Kultur,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 53-76
(PDF)

 

Novotná, M., Novák, P.,
Zestörte Siedlung der mitteldanubischen Urnenfelder in Suchá nad Parnou, Porušené sídlisko stredodunajských popolnicových polí v Suchej nad Parnou,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 77-90
(PDF)

 

Bartík, J., Bača, R.,
Bronzové meče zo Záhoria, Die Bronzeschwerter aus Záhorie,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 91-106
(PDF)

 

Studeníková, E.,
Urnenfelderzeitliches Totenhaus in Janíky-Dolné Janíky, Dom mŕtvého z obdobia popolnicových polí v Janíkoch-Dolných Janíkoch,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 107-122
(PDF)

 

Mitáš, V., Marková, D.,
Pohanský hrad v Kotmanovej v kontexte súvekých hradísk kultúrneho komplexu juhovýchodných popolnicových polí s rovnakým a podobným toponymom, Pagan castle at Kotmanová in the context of conterporary hill-forts of the cultural complex of the southeastern Urnfields with same and similar toponym,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 123-138
(PDF)

 

Ilon, G.,
Ein spätbronzezeitlicher Tracht-Depot aus der Gemarkung von Ménfőcsanak (Nordwest-Transdanubien), Depot súčastí kroja neskorej doby bronzovej z katastra obce Ménfőcsanak (Severozápadné Zadunajsko),
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 139-154
(PDF)

 

Veliačik, L.,
Dve pozoruhodné tepané bronzové nádoby, Zwei bemerkenswerte getriebene Bronzegefässe,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 155-165
(PDF)

 

Bader, T.,
Lanzenspitzendarstellungen auf Felsbildern in der Höhle von Nucu, Rumänien, Hroty kopijí na skalných vyobrazeniach v jaskyni Nucu, Rumunsko,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 167-182
(PDF)

 

Ožďáni, O.,
Bronzový terč z obce Kravany nad Dunajom, A bronze disc from the village Kravany nad Dunajom,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 183-186
(PDF)

 

Zachar, T.,
Bemerkungen zur Rekonstruktion eines jungbronzezeitliches Schildes aus Zvolen-Balkán, Poznámky k rekonštrukcii štítu z mladšej doby bronzovej zo Zvolena-Balkánu,

Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 187-198 (PDF)

 

Šefčáková, A.,
Praveké rituálne masky z ľudských lebiek: nález z Bratislavy-Devína na Slovensku, Urzeitliche rituelle Masken aus menschlichen Schädeln: Fund aus Bratislava-Devín (Slowakei),
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 199-210
(PDF)

 

Čambal, R.,
Železné predmety z neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej z Čvirigovca, Eiserne Gegenstände aus der späten Bronzezeit und der älteren Eisenzeit aus Čvirigovec,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 211-219
(PDF)

 

Vavák, J.,
Loďkovitá spona z výšinného sídliska vo Svätom Jure (k otázke výskytu loďkovitých spôn s priečnou lištou), Kahnfibel aus der Höhensiedlung in Svätý Jur,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 221-227
(PDF)

 

Ďurkovičová, E.,
Topografické poznatky o mikroregiónoch v okolí dnešnej Bratislavy a Šoprone v staršej dobe železnej, Topographische Erkenntnisse aus den Mikroregionen in der Umgebung des heutigen Bratislava und Sopron in der älteren Eisenzeit,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 229-254
(PDF)

 

Březinová, G., Cheben, M., Ruttkay, M., Vojteček, M.,
Dve sídliská z doby laténskej na hornom Požitaví, Zwei Siedlungen aus der La Tene-Zeit in der oberen Flusslandschaft von Žitava,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 255-274
(PDF)

 

Turčan, V.,
Antropomorfná germánska plastika z Trnavy, Anthropomorphe germanische Plastik aus Trnava,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 275-279
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Rímska dolabra vybagrovaná z Dunaja, Römische Dolabrae aus der Donau,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 281-284
(PDF)

 

Harmadyová, K.,
Výskum v krypte Kostola sv. Kríža v Bratislave-Devíne, Ausgrabung in der Krypta von Kirche des hl. Kreutzes in Bratislava-Devín,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 9, 2015, 285-293
(PDF)