Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000

ISBN 8080600481

Bratislava 2000

 

Contents (PDF)

 

Holčík, Š.,
Pamiatke PhDr. Alojza Habovštiaka, DrSc.,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 4-5
(PDF)

 

Barta, P.,
Pazúriková čepeľ z Dedinky, okr. Nové Zámky, Eine Feuersteinklinge aus Dedinka, Bez. Nové Zámky,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 7-10
(PDF)

 

Bartík, J.,
Počiatky stredodunajskej mohylovej kultúry na Slovensku, Die Anfänge der mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Slowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 11-28
(PDF)

 

Paulík, J.,
Nález hlinenej vtáčej loďky v Dvorníkoch - Posádke II., Der Fund einer tönernen Vogelbarke in Dvorníky-Posádka II.,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 29-60
(PDF)

 

Studeníková, E.,
Endbronze- und hallstattzeitliche eiserne Beile in der Slowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 61-78
(PDF)

 

Struhár, V.,
Hradisko Stráňa v Ludrovej a jeho osídlenie v dobe železnej, Der Burgwall Stráňa in Ludrová und dessen Besiedlung in der Eisenzeit,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 79-90
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Sídlisko z obdobia sťahovania národov v Bratislave - Rusovciach, Die Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Bratislava - Rusocve,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 91-102
(PDF)

 

Pichlerová, M., Tomčíková, K.,
Prvé archeologické výkopy v Bratislave - Devíne a jeho okolí. Výskumy I. L. Červinku v rokoch 1921-1922, Die ersten archäologischen Ausgrabungen in Bratislava - Devín und dessen Umgebung. Die Erforschungen von I. L. Červinka in den Jahren 1921-1922,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 103-122
(PDF)

 

Turčan, V.,
Príspevok k poznaniu včasnostredovekého osídlenia Sv. Jura pri Bratislave, Ein Beitrag zur Erkennenung der frühmittelalterlichen Besiedlung von Sv. Jur bei Bratislava,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 123-136
(PDF)

 

Lesák, B.,
Stredoveké pece na Uršulínskej ulici v Bratislave, Mittelalterliche Öfen in der Uršulínska Gasse in Bratislava,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 137-148
(PDF)

 

Farkaš, Z., Samuel, M.,
Valové opevnenie v Bratislave na Poliankach a otázka zaniknutého kostola Sv. Margity, Die Wallbefestigungsanlage in Bratislava - Polianka und die Frage der untergegangenen St. Margaretenkirche,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 149-166
(PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B.,
Za PhDr. Belom Pollom, DrSc.,
Annales Musei Nationalis Slovaci 94 Archaeologia 10, 2000, 167-168
(PDF)