Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003

ISBN 8080601186

Bratislava 2003

 

Contents (PDF)

 

Bartík, J.,
Sídlisko zo strednej doby bronzovej v Bratislave - Rusovciach, Eine mittelbronzezeitliche Siedlung in Bratislava - Rusovce,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 5-34
(PDF)

 

Paulík, J.,
Príspevok ku kultu doby bronzovej II., Ein Beitrag zum Kultwesen der Bronzezeit II.,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 35-92
(PDF)

 

König, T.,
Halštatský objekt v Pustých Úľanoch, Ein hallstattzeitliches Objekt in Pusté Úľany,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 93-118
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Nálezy keltského oppida v Trenčianskych Bohuslaviciach, Die Funde aus einem keltischen Oppidum in Trenčianske Bohuslavice,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 119-132
(PDF)

 

Kvetanová, I.,
Votívna ruka Jupitera Dolichena zo zbierky Emanuela Marcela, Eine Votivehand von Jupiter Dolichenus aus der Sammlung von Emanuel Marcel,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 133-142
(PDF)

 

Turčan, V.,
Nálezy z doby sťahovania národov z Bojnej, Die völkerwanderungszeitlichen Funde aus Bojná,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 143-148
(PDF)

 

Drenko, Z.,
Zaniknutý kostol vo Svodíne, Die untergegangene Kirche in Svodín,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 149-170
(PDF)

 

Farkaš, Z., Šefčáková, A.,
Ľudské pozostatky z obce Vištuk, Menschliche überreste aus der Gemeinde Vištuk,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 171-184
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Dve bronzové spony z Blatnice, Zwei Bronzefibel aus Blatnica,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 185-186
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Kamenný "medailón" z Abrahámu, Ein steinernes "Medaillon" aus Abrahám,
Annales Musei Nationalis Slovaci 97 Archaeologia 13, 2003, 187-191
(PDF)