Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004

ISBN 8080601348

Bratislava 2004

 

Contents (PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B.,
K životnému jubileu PhDr. Adriana Vallaška,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 6-8
(PDF)

 

Bartík, J., Hajnalová, M.,
Hromadný nález keramiky z Lozorna. Príspevok ku keramickým depotom stredodunajskej mohylovej kultúry na západnom Slovensku, Ein Keramikdepot aus Lozorno. Ein Beitrag zu den Keramikdepots der mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Westslowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 9-42
(PDF)

 

Tomčíková, K., Paulík, J.,
Archeologický výskum na pohanskej v Plaveckom Podhradí roku 1990, Archäologische Forschung aus Pohanská in Plavecké Podhradie im Jahre 1990,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 43-66
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Spony z doby laténskej z opevnenej polohy Molpír pri Smoleniciach, Latènezeitliche Fibeln aus der befestigten Lage Molpír bei Smolenice,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 67-94
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Sídlisko z neskorej doby laténskej v Bratislave-Rusovciach, Eine spätlatènezeitliche Siedlung in Bratislava-Rusovce,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 95-108
(PDF)

 

Pichlerová, M.,
K problematike pevnostnej palácovej stavby v Gerulate-Bergli, Zur Problematik der befestigten Palästgebäudes in Gerulata-Bergl,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 109-128
(PDF)

 

Vrba, E.,
Archaeological survey at Urbárske Sedliská, Stupava, Slovakia: preliminary report,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 129-156
(PDF)

 

Plaček, M.,
Některé nové poznatky o východoslovenských hradech, Einige neue Erkenntnisse über die ostslowakischen Burgen,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 157-168
(PDF)

 

Plachá, V., Hlavicová, J.,
Nálezy keramiky z Devína, Die Keramikfunde aus Devín,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004 169-182
(PDF)

 

Slivka, M.,
Tzv. manžetové ostrohy z územia Slovenska, Die sog. Manschettensporen aus Slowakischem Gebiet,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 183-190
(PDF)

 

Fűryová, K.,
Knižné kovania v zbierkach SNM-Archeologického múzea, Die Buchbeschläge in den Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 191-200
(PDF)

 

Nagy, P.,
Stredoveká a včasnonovoveká pálená strešná krytina na Slovensku, Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Dacheindeckung in der Slowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 201-210
(PDF)

 

Thurzo, M.,
Nálezy na mladogravettienskom sídlsiku v Ratnovciach, Die Funde aus einer junggravettien-Siedlung in Ratnovce,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 211-218
(PDF)

 

Turčan, V.,
Ďalšie nálezy z doby rímskej v Ivanke pri Dunaji, Weitere römisch-kaiserzeitliche Funde aus Ivanka pri Dunaji,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 219-224
(PDF)

 

Štefanovičová, T.,
Nálezy loštických pohárov z Bratislavského hradu, Die Lošticer Becher gefunden in der Bratislavaer Burg,
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 225-230
(PDF)

 

Novosedlík, P.,
Praveké nálezy zo Žlkoviec, Die vorzeitlichen Funde aus Žlkovce (Bez. Hlohovec),
Annales Musei Nationalis Slovaci 98 Archaeologia 14, 2004, 231-233
(PDF)