Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005

ISBN 8080601747

Bratislava 2005

 

Contents (PDF)

 

Thurzo, D.,
Analýza paleolitických nálezov z polohy Ratnovce II, Die Analyse von paläolithischen Funden aus der Fundstelle Ratnovce II,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 7-30
(PDF)

 

Bartík, J.,
Meč severského pôvodu v SNM-Archeologickom múzeu, Ein Schwert nordischer Herkunft in slowakischem Nationalmuseum-Archäologischem Museum,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 31-36
(PDF)

 

Čambal, R.,
Včasnolaténska sfinga z Horných Orešian, Ein frühlatenezeitliche Sphinx aus Horné Orešany,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 37-46
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Zoomorfná ozdoba z bratislavského hradného vrchu, Ein zoomorpher Ziergegenstand aus dem Bratislavaer Burghügel,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 47-54
(PDF)

 

Nešporová, T.,
Poznámky k súčasnému stavu rímskeho nápisu v Trenčíne, Bemerkungen zum heutigen Zustand der römischen Inschrift von Trenčín,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 55-62
(PDF)

 

Hunka, J., Budaj, M.,
Výnimočný nález zlatej byzantskej mince zo Svätého Jura, Der Sonderfund einer byzantinischen Goldmünze aus Svätý Jur,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 63-72
(PDF)

 

Krampl, T.,
Archeologický výskum rímsko-katolického farského kostola Sv. Filipa a Jakuba ml. v Bratislave-Rači, Archäologische Erforschung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Philip und Jakob d. J. in Bratislava-Rača,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 73-92
(PDF)

 

Šimčík, P., Pupala, M.,
Krúžková košela z Hradu Sklabina, Ein Kettenhemd aus der Burg Sklabina,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 93-102
(PDF)

 

Koóšová, P.,
Súbor skla z Hradu Šintava, Die Glaskollektion aus der Burg Šintava,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 103-140
(PDF)

 

Drenko, Z.,
Slnečné hodinky s kompasom zo Svodína, Eine Sonnenuhr mit Kompass aus Svodín,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 141-150
(PDF)

 

Ďurišová, A.,
Osteologické zvieracie zvyšky zo Svodína,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 151-154
(PDF)

 

Budaj, M., Nagy, P.,
Poklad mincí zo 17. storočia a výskum karnera vo Svätom Juri, Ein Hortfund von Münzen aus dem 17. Jahrhundert und die Erforschung des Karners in Svätý Jur,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 155-208
(PDF)

 

Nagy, P., Pospechová, P., Vavák, J., Wittgrúber, P.,
Výskum mestského opevnenia v Pezinku, Die Erforschung der Stadtbefestigung von Pezinok,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 209-224
(PDF)

 

König, T., Šuteková, J.,
Nové nálezy z Bernolákova, poloha Panské lúky, Neue Funde aus Bernolákovo, die Fundstelle Panské lúky,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 225-234
(PDF)

 

Vavák, J.,
Eneolitický žiarový hrob z Pezinka-Grinavy, Äneolitisches Brandgrab aus Pezinok-Grinava,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 235-238
(PDF)

 

Bielich, M.,
Sídliskové objekty z doby halštatskej zo Zemianskych Sadov, Hallstattzeitliche Siedlungsobjekte aus Zemianske Sady,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 239-246
(PDF)

 

Habáň, P.,
Šabľa uhorského typu z 15. storočia, Ein Säbel ungerischen Typs aus dem 15. Jahrhundert,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 247-250
(PDF)

 

Turčan, V., Varsik, V.,
Tretí ročník kolokvií o germánskej keramike v Slovenskom národnom múzeu - Archeologickom múzeu v Bratislave, Der dritte Jahrgang der Kolloquien über germanische Keramik in Slowakischem Nationalmuseum - Archäologischem Museum,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 251-254
(PDF)

 

Elschek, K.,
Nálezové súbory z germánskych sídlisk na juhozápadnom Slovensku s prítomnosťou rímskych mincí z druhej polovice 3. storočia. Bratislava-Devínska Nová Ves, objekt 3/1996 a Láb (okr. Malacky), objekty 1-2/1997, Die Fundkomplexe der germanischen Siedlungen der Südwestslowakei mit Münzen aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Bratislava-Devínska Nová Ves, objekt 3/1996 und Láb (okr. Malacky), objekte 1-2/1997,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 255-274
(PDF)

 

Varsik, V.,
Nálezové súbory z germánskych sídlisk na juhozápadnom Slovensku s prítomnosťou rímskych mincí z druhej polovice 3. storočia. Bratislava-Trnávka, "Zadné", objekt 44, Die Fundkomplexe der germanischen Siedlungen der Südwestslowakei mit Münzen aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Bratislava-Trnávka, "Zadné", objekt 44,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 275-292
(PDF)

 

Turčan, V.,
Nálezové súbory z germánskych sídlisk na juhozápadnom Slovensku s prítomnosťou rímskych mincí z druhej polovice 3. storočia. Objekt č. 1/96 zo Stupavy, poloha Morákove pole, Die Fundkomplexe der germanischen Siedlungen der Südwestslowakei mit Münzen aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Objekt nr. 1/96 aus Stupava, die Fundstelle Morákove pole,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 293-300
(PDF)

 

Varsik, V.,
Nálezové súbory z germánskych sídlisk na juhozápadnom Slovensku s prítomnosťou rímskych mincí z druhej polovice 3. storočia. Veľký Meder, objekt 301/03, Die Fundkomplexe der germanischen Siedlungen der Südwestslowakei mit Münzen aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Veľký Meder, objekt 301/03,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 301-312
(PDF)

 

Kolník, T., Varsik, V., Vladár, J.,
Nálezové súbory z germánskych sídlisk na juhozápadnom Slovensku s prítomnosťou rímskych mincí z druhej polovice 3. storočia. Branč, Objekt 60, Die Fundkomplexe der germanischen Siedlungen der Südwestslowakei mit Münzen aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Branč, Objekt 60,
Annales Musei Nationalis Slovaci 99 Archaeologia 15, 2005, 313-323
(PDF)