Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009

ISBN 9788080602444

Bratislava 2009

 

Contents (PDF)

 

Farkaš, Z.,
 Tri plastiky z Badenskej kultúry, Drei Plastiken der Badener Kultur,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 7-16
(PDF)

 

Nevizánsky, G.,
Zvieracia plastika Badenskej kultúry zo Stránskej, Zoomporher Plastik der Badener Kultur aus Stránska,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 17-36
(PDF)

 

Bartík, J.,
Bronzezeitliche Gegenstände aus einer Privatsammlung II, Predmety z doby bronzovej zo súkromnej zbierky II,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 37-52
(PDF)

 

Struhár, V.,
Ojedinelé nálezy bronzovej industrie zo Stredného Slovenska, Einzelfunde von Bronzeindustrie aus der Mittelslowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 53-64
(PDF)

 

Kozubová, A.,
 Diaľkové zbrane z pohrebísk Vekerzugskej kultúry na Juhozápadnom Slovensku, Fernwaffen aus Gräberfeldern der Vekerzug-kultur in der Südwestslowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 65-130
(PDF)

 

Bazovský, I., Gregor, M.,
Mincové dávkovacie platničky z Mudroňovej ulice v Bratislave, Tüpfelplatten zur Münzherstellung aus der Mudroňova-Strasse in Bratislava,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 131-152
(PDF)

 

Čambal, R.,
Nové nálezy z doby laténskej z Plaveckého Podhradia-Pohanskej, Neufunde von Latenezeit aus Plavecké Podhradie - Pohanská,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 153-164
(PDF)

 

Turčan, V.,
Nálezy z obdobia avarského kaganátu zo zadunajskej časti Bratislavy, Die Funde aus der Periode des awarischen Kaganats im Transdanubischen Teil Bratislavas,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 165-170
(PDF)

 

Brodňanová, B.,
Drumbľa v archeologických nálezoch, Die Maultrommel in archäologischen Funden,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 171-178
(PDF)

 

Krampl, T.,
Výskum v kaplnke Sv. Kataríny v Bratislave, Untersuchung in der Kapelle der Hl. Katharina in Bratislava,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 179-190
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Hlinená platnička lengyelskej kultúry u Košolnej, Eine Tonplatte der Lengyel-Kultur aus Košolná,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 191-196
(PDF)

 

Čambal, R., Budaj, M.,
Keltské tetradrachmy z Pezinka a Bratislavy-Rače, Keltische Tetradrachmen aus Pezinok und Bratislava-Rača,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 197-214
(PDF)

 

Turčan, V.,
Germánsky žiarový hrob z Bernolákova, Ein germanisches Brandgrab aus Bernolákovo,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 215-218
(PDF)

 

Budaj, M.,
Byzantská minca z Gajar, Eine byzantinische Münze aus Gajary,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 219-224
(PDF)

 

Turčan, V.,
Germánska keramika zo sídlisk záverečného horizontu svébskeho osídlenia. Siedmy ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky, Germanische Keramik aus Siedlungen des Schlusshorizontes von swebischer Besiedlung. Siebter Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 225-226
(PDF)

 

Beljak, J.,
Osada zo začiatku obdobia sťahovania národov v Štúrove v kontexte osídlenia na Dolnom Pohroní, Die Ansiedlung aus dem Anfang der Völkerwanderungszeit in Štúrovo im Kontext der Besiedlung im unteren Grantal,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 227-246
(PDF)

 

Šedo, O.,
Produkce hrnčírských pecí ze záverečných fází protohistorického období ve Vávrovcích a Opave-Kylešovicích, Produktion der Töpferöfen aus Schlussphasen der protohistorischen Periode in Vávrovice und Opava-Kylešovice,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 247-256
(PDF)

 

Varsik, V., Kolník, T.,
Objekty zo začiatočnej fázy doby sťahovania národov v Cíferi-Páci, Objekte aus der Anfangsphase der Völkerwanderungszeit in Cífer-Pác,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 257-270
(PDF)

 

Zeman, T.,
Nové germánske sídlište v Modré u Velehradu, Eine neue germanische Siedlung in Modrá bei Velehrad,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 271-282
(PDF)

 

Zeman, T.,
Archeologické datování kontra absolutní data na príkladu vybraných objektu ze sídlište ve Zlechove, Archäologische Datierung Kontra Absolute Daten am Beispiel der ausgewählten Objekte aus der Siedlung von Zlechov,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 283-294
(PDF)

 

Žaár, O., Poláková, Z., Bielich, M.,
Nálezy z mladšej doby rímskej z Veľkého Zálužia, Findings from young roman period from Veľké Zálužie,
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 295-316
(PDF)

 

Elschek, K.,
Ein Frühvölkerwanderungszeitliches Grubenhaus aus Bratislava-Dúbravka (Objekt 125/92), Polozemnica zo včasnej doby sťahovania národov z Bratislavy-Dúbravky (objekt 125/92),
Annales Musei Nationalis Slovaci 103 Archaeologia 19, 2009, 317-330
(PDF)