Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016

ISBN 9788080603908

ISSN 1336-6637

Bratislava 2016

 

Obsah (PDF)

 

Gajarská, K.,
Neolitický dom na sídlisku kultúry s lineárnou keramikou v Blatnom, The neolithic house on settlement of the linear pottery culture in Blatné,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 7-18
(PDF)

 

Benkovsky-Pivovarová, Z.,
K terminológii počiatku strednej doby bronzovej na južnom Slovensku vo svetle nálezov v hrobu 3/62 maďarovskej kultúry z Nových Zámkov, Zur Terminologie der Beginnenden mittleren Bronzezeit in der Südwestslowakei im Lichte der Funde aus dem Grab 3/62 von Nové Zámky,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 19-26
(PDF)

 

Jelínek, P.,
Objekty s dvojicami ľudských skeletov na sídliskách staršej a strednej doby bronzovej na Slovensku, Objekte mit menschlichen Skelettpaaren in Siedlungen der älteren und mittleren Bronzezeit in der Slowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 27-35
(PDF)

 

Nevizánsky, G., Prohászka, P.,
Bronzový depot zo Šarišských Lužianok z roku 1876, Der Bronzehort aus Šarišské Lužianky aus dem Jahr 1876,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 37-47
(PDF)

 

Horňák, M.,
Sídliskový areál Lužickej kultúry a zo stredoveku v Púchove - Horných Kočkovciach, Settlement site of lusatian culture and from the middle ages in Púchov-Horné Kočkovce,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 49-58
(PDF)

 

Benediková, L.,
Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej a v dobe halštatskej, Die Funde aus Vršatské Podhradie im Kontext der Besiedlung des mittleren Waagtals in der Spätbronze- und Hallstattzeit,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 59-71
(PDF)

 

Kos, P.,
Pohřebiště ze Slavkova a jeho přínos k poznání vývoje Halštatské kultury ve středním Politaví, Das Gräberfeld aus Slavkov und sein Beitrag zur Kenntniss der Entwicklung der Hallstatt-kultur im mittleren Flussgebiet von Litava,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 73-102
(PDF)

 

Harmadyová, K.,
Dvojslučková oblukovitá spona z Bratislavy-Devína, Bogenförmige Zweischleifenfibel aus Bratislava-Devín,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 103-107
(PDF)

 

Čambal, R.,
Včasolaténske spony z Horných Orešian - Slepého vrchu v zbierkach SNM-Archeologického múzea v Bratislave, Frühlatenezeitliche Fibeln aus Horné Orešany - Slepý vrch in den Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 109-118
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Súčasti astragálových opaskov z juhozápadného Slovenska, Bestandteile der Astragalgürtel aus der Südwestslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 119-124
(PDF)

 

Čambal, R.,
Spätlatenezeitliche Jochendbeschläge aus dem Gebiet von Bratislava, Neskorolaténske nákončia jariem konského záprahu z priestoru Bratislavy,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 125-132
(PDF)

 

Krupa, V., Daňová, M., Štubňa, J., Illášová, Ľ., Tirpák, J.,
Prsteň z bohatého hrobu I z Krakovian-Stráží (štýlová a gemologická analýza), Ring from the abundant grave I in Krakovany-Stráže,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 133-141
(PDF)

 

Bialeková, D.,
Predmety a polovýrobky z kosti a parohu z Podemiského Hradiska, Gegenstände und Halbfabrikate aus Bein und Geweih vom Burgwall von Pobedim,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 143-150
(PDF)

 

Španihel, S.,
Nálezy keramiky z pevnosti v Čiernom - Valoch, Keramikfunde aus der Festung in Čierne-Valy,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 151-161
(PDF)

 

Bielich, M.,
Stredoveké osídlenie v Rumanovej, Mittelalterliche Besiedlung in Rumanová,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 163-171
(PDF)

 

Pilková, L., Šimončičová Koóšová, P.,
Militária, ostrohy a konský postroj z Čeboviec - Zeleného hradu (okr. Veľký Krtíš), Militaria, Sporen und Pferdegeschirr vom Čebovce-Zelený hrad (Bez. Veľký Krtíš),
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 173-181
(PDF)

 

Nagy, P., Ďurkovičová, E.,
Výsledky archeologického výskumu Kalvínskeho kostola v Šamoríne, Ergebnisse archäologischer Grabung der Kalvinischen Kirche in Šamorín,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 183-192
(PDF)

 

Turčan, V.,
Štrnásty ročník kolokvií k otázkam rímsko-germánskej archeológie, Vierzehnte Jahrgang der Kolloquien zu den Fragen der römisch-germanischer Archäologie,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 193-194
(PDF)

 

Ruttkayová, J.,
Miniatúrne nádoby z pohrebiska vo Veľkom Cetíne, Miniaturgefässe vom Gräberfeld in Veľký Cetín,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 195-200
(PDF)

 

Schmidtová, J.,
Miniaúrna nádobka z doby rímskej z Bratislavy - Čunova, Miniature container from the roman period from Bratislava-Čunovo,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 201-206
(PDF)

 

Zeman, T.,
Miniaturní keramické nádobky z doby římské z jihovýchodní Moravy, Miniaturgefässe aus der römischen Kaiserzeit von südöstlichen Mähren,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 107-211
(PDF)

 

Zachar, L., Turčan, V.,
Miniatúrna keramika zo sídliskových objektov v Šaštíne-Stráží v Trnave, Miniaturkeramik von Siedlungsobjekten aus Šaštín-Stráže und aus Trnava,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 213-219
(PDF)

 

Knápek, R., Šedo, O.,
Misky s omfalem v živote barbaských společností doby římské, Bowls with an omphalos in the life of barbarian tribes in the roman period,
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 221-279
(PDF)

 

Turčan, V.,
Vladimír Krupa - Marián Klčo: Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 110 Archeológia 26, 2016, 281-282
(PDF)