Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018

ISBN 978–80–8060–449–3

ISSN 1336-6637

Bratislava 2018

 

Obsah (PDF)

 

Farkaš, Z,
Nálezy eneolitickej medenej industrie zo západnej časti Bratislavy, Funde der äneolithischen Kupferindustrie im Westteil von Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 7-20
(PDF)

 

Bartík, J.,
Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Šoporni, Gräberfeld aus der älteren Bronzezeit in Šoporňa,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 21-46
(PDF)

 

Šefčáková, A. – Thurzo, M. – Pinhasi, R. – Reich, D.,
Anthropological and Genomic Analysis of the Burial Site of Únětice Culture at Šoporňa (Galanta district, Slovakia), Antropologická a genómová analýza pohrebiska únětickej kultúry zo Šoporne (okr. Galanta, Slovenská republika),
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 47-74
(PDF)

 

Bárta, P.,
Radiocarbon Dating of Graves 1/08 and 5/09 from the Únětice Culture Cemetery in Šoporňa (Dist. Galanta, Slovak Republic), Rádiouhlíkové datovanie hrobov 1/08 a 5/09 z pohrebiska únětickej kultúry v Šoporni (okres Galanta, Slovenská republika),
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 75-82
(PDF)

 

Jelínek, P. – Bartík, J.,
Bronzová dýka zo Záhorskej Vsi, Bronzedolch aus Záhorská Ves,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 83-88
(PDF)

 

Vích, D.,
Ojedinělé nálezy doby bronzové z periferních oblastí východných Čech, Einzelfunde der Bronzezeit aus Peripheren Gebieten Ostböhmens,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 89-96
(PDF)

 

Ožďáni, O.,
Depot bronzových predmetov z Nitrianskej Blatnice, Hort von Bronzegegenständen aus Nitrianska Blatnica,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 97-114
(PDF)

 

Bartík, J. – Čambal, R.,
Pár výzdobných puncov z Pohanskej pri Plaveckom Podhradí, Musterpunzenpaar aus Pohanská bei Plavecké Podhradie,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 115-126
(PDF)

 

Čambal, R.,
Iron Sword and Bimetallic Gamów type Dagger from Dolné Vestenice, Železný meč a bimetalická dýka typu Gamów z Dolných Vesteníc,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 127-140
(PDF)

 

Kolníková, E. – Bakos, F. – Pauditš, P.,
Zdroje kovu v keltských mincovniach na Slovensku, Metallquellen in keltischen Münzstätten in der Slowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 141-196
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Antropomorfná plastika z Tvrdošoviec (okr. Nové Zámky), Anthropomorphe Plastik aus Tvrdošovce (bez. Nové Zámky),
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 197-200
(PDF)

 

Elschek, K.,

Römische Bauten und das Germanische Fürstenmilieu während der römischen Kaiserzeit im 1. - 3. Jahrhundert nach Chr. nördlich der Mittleren Donau, Rímske stavby a germánske kniežacie prostredie počas doby rímskej v 1. - 3. storočí po Kr. severne od stredného Dunaja,

Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 201-220 (PDF)

 

Môc, R.,

Príspevok k technológii výroby meča z Krásnej nad Hornádom, Article on the Production Technology of the Sword from Krásna nad Hornádom,

Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 221-234 (PDF)

 

Botek, A. – Erdélyi, R. – Pauliny, P. – Vachová, B.,
Poznámky k záverom archeologického výskumu kostola reformovanej cirkvi v Šamoríne, Bemerkungen zu den Schlussfolgerungen der Archäologischen Grabung der Reformierten Kirche in Šamorín,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 235-242
(PDF)

 

Bielich, M. – Bielichová, Z. – Šimkovic, M.,
Prvá sezóna archeologického výskumu na Plaveckom hrade v Malých Karpatoch, Die erste Saison der archäologischen Grabung auf der Burg Plavecký hrad in den Kleinen Karpaten,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 243-256
(PDF)

 

Farkaš, Z. – Choma, I.,
Vyobrazenie „pudendum femininum“ v štítovom poli na keramike z hradu Čeklís, AbbildungPupendum Femininum“ im Schildfeld an der Keramik aus der Burg Čeklís,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 257-266
(PDF)

 

Budaj, M.,
Razidlá a zvyšky falzátorskej dielne z 15. storočia v Brusníku, Prägestempel und Reste einer Fälscherwerkstatt vom 15. Jahrhundert in Brusník,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 267-274
(PDF)

 

Turčan, V.,
Sedemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie, Siebzehntes Kolloquium zu den Fragen der Römisch-Germanischen Archäologie,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 275-278
(PDF)

 

Dragun, T.,
Vlešťovaná keramika z neskoroantickej pevnosti v Bratislave-Rusovciach, Burnished Ceramics from the Late Antique Fortlet in Bratislava-Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 279-286
(PDF)

 

Turčan, V.,
Germánsky sídliskový objekt z Dunajskej Lužnej, Germanisches Siedlungsobjekt aus Dunajská Lužná,
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 287-300
(PDF)

 

Turčan, V.,
Kristián Elschek: Bratislava-Dúbravka im 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Germanische

Fürstensitz mit römischen Bauten und die germanische Besiedlung (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 112 Archeológia 28, 2018, 301-302
(PDF)