Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019

Ľudia a hory – archeologická perspektíva

Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska

ISBN 978–80–8060–458–5

ISSN 1336-6637

Bratislava - Nitra 2019

 

Obsah (PDF)

 

Bazovský, I.,
Horské a podhorské oblasti západného Slovenska a ich vzťah k osídleniu od praveku po obdobie včasného stredoveku, Gebirgs- und Vorgebirgsgebiete der Westslowakei und ihre Beziehung zur Besiedlung vom der Urgeschichte bis zum Frühmittelalter,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 9-13
(PDF)

 

Bartík, J. – Farkaš, Z. – Jelínek, P.,

Bronzehortfunde aus den Kleinen Karpaten und ihren Vorgebirsgebieten, Hromadné nálezy bronzov z Malých Karpát a ich podhorských oblastí,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 15-102
(PDF)

 

Zachar, T. – Bartík, J. – Farkaš, Z.,
Chemická anylýza medených a bronzových artefaktov z depotu zo Svätého Jura I

a súboru z Bukovej I.

Príspevok k problematike prehistorickej ťažby medi v pohorí Malé Karpaty,

Chemische Analyse der Kupfer- und Bronzeartefakte vom Hortfund aus Svätý Jur und vom Fundkomplex aus Buková I

Beitrag zur Problematik der prähistorischen Kupferabbau im Gebirge der Kleinen Karpaten,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 103-118
(PDF)

 

Jelínek, P. – Lieskovský, T. – Marčiš, M. – Sládok, M.,
Elektrónový drôt z Dolných Orešian, Elektrondraht aus Dolné Orešany,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 119-124
(PDF)

 

Benediková, L.,
Bronzová dýka zo Záhorskej Vsi, Bronzedolch aus Záhorská Ves,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 125-152
(PDF)

 

Březinová, G. – Daňová, K.,
Sídlisko z doby laténskej v Bernolákove, Settlement from the La Tène period in Bernolákovo,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 153-177
(PDF)

 

Čambal, R. – Kovár, B.,
Značky na nádobách z doby laténskej na príklade lokality Bratislava – Vydrica, Bodenzeichen an Gefässen aus der Latènezeit am Beispiel der Fundstelle Bratislava – Vydrica,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 179-188
(PDF)

 

Turčan, V.,
K otázke výskytu včasnostredovekých hromadných nálezov železných predmetov

na Záhorí a v Bratislavskej bráne, Zur Frage des Vorkommens frühmittelalterlicher Horte in Záhorie und Bratislavaer Tor,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 189-194
(PDF)

 

Bielichová, Z.,
Doba laténska na strednom a západnom Slovensku z pohľadu archeozoológie, The La Tène period in Western and Central Slovakia from the archaeozoological perspective,
Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 195-238
(PDF)

 

Blažová, E.,

Základné informácie o možnostiach a výstupoch informačného systému

Archeologického ústavu SAV, Grundinformationen über die Möglichkeiten und Ausgänge des Informationssystems des Archäologischen Instituts der SAW,

Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019, 239-241 (PDF)