Zborník Slovenského Národného Múzea 94

Archeológia 10/2000

ISBN 8080600481

Bratislava 2000

 

Obsah – Contents Inhalt

Holčík, Š., Pamiatke PhDr. Alojza Habovštiaka, DrSc., 4-5

Barta, P., Pazúriková čepeľ z Dedinky, okr. Nové Zámky, Eine Feuersteinklinge aus Dedinka, Bez. Nové Zámky, 7-10

Bartík, J., Počiatky stredodunajskej mohylovej kultúry na Slovensku, Die Anfänge der mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Slowakei, 11-28

Paulík, J., Nález hlinenej vtáčej loďky v Dvorníkoch - Posádke II., Der Fund einer tönernen Vogelbarke in Dvorníky-Posádka II., 29-60

Studeníková, E., Endbronze- und hallstattzeitliche eiserne Beile in der Slowakei, 61-78

Struhár, V., Hradisko Stráňa v Ludrovej a jeho osídlenie v dobe železnej, Der Burgwall Stráňa in Ludrová und dessen Besiedlung in der Eisenzeit, 79-90

Bazovský, I. , Sídlisko z obdobia sťahovania národov v Bratislave - Rusovciach, Die Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Bratislava - Rusovce, 91-102

Pichlerová, M., Tomčíková, K., Prvé archeologické výkopy v Bratislave - Devíne a jeho okolí. Výskumy I. L. Červinku v rokoch 1921-1922, Die ersten archäologischen Ausgrabungen in Bratislava - Devín und dessen Umgebung. Die Erforschungen von I. L. Červinka in den Jahren 1921-1922, 103-122

Turčan, V., Príspevok k poznaniu včasnostredovekého osídlenia Sv. Jura pri Bratislave, Ein Beitrag zur Erkennenung der frühmittelalterlichen Besiedlung von Sv. Jur bei Bratislava, 123-136

Lesák, B., Stredoveké pece na Uršulínskej ulici v Bratislave, Mittelalterliche Öfen in der Uršulínksa Gasse in Bratislava, 137-148

Farkaš, Z., Samuel, M., Valové opevnenie v Bratislave na Poliankach a otázka zaniknutého kostola Sv. Margity, Die Wallbefestigungsanlage in Bratislava - Polianka und die Frage der untergegangenen St. Margaretenkirche, 149-166

Egyházy-Jurovská, B., Za PhDr. Belom Pollom, DrSc., 167-168