Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019

ISBN 978–80–8060–473–8

ISSN 1336-6637

Bratislava 2019

 

Obsah - Inhalt  (PDF)

 

Farkaš, Z., 
Záver kultúry ľudu so starou lineárnou keramikou. Obj. 114/86 v Bratislave – Mlynskej doline, Ende der Kultur mit der älteren Linearbandkeramik – Objekt 114/86 aus Bratislava – Mlynská dolina,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 7-30 (PDF)

 

Dvorská Plháková, V., Mellnerová Šuteková, J., Vavák, J., Jelínek, P., Hlavatá, J., Bíšková, J.,

Eneolitická priekopa z Budmeríc – poloha Sušička, Eneolitischer Graben aus Budmerice – Lage Sušička,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 31-46 (PDF)

 

Jelínek, P., Valent, D.,
Náboženské ikonografie v staršej dobe bronzovej, Religiöse Ikonographie während der älteren Bronzezeit,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 47-76 (PDF)

 

Trefny, M., 
Attic, EtruscoCorinthian and South Italian vases in the collection of the Slovak, Attické, etrusko-korintské a jihoitalské vázy vo zbírce Slovenského národního muzea v Bratislavě,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 77-90 (PDF)

 

Horňák, M.,
Kolaps osídlenia kultúr popolnicových polí s dôrazom na lužickú kultúru v priestore

dnešného juhozápadného Slovenska, Collapse of settlements of Urnield cultures with an emphasis on Lusatian culture in the area of today’s south-western Slovakia,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 91-100 (PDF)

 

Reiter, V., 
Das Keramikdepot der mitteldanubischen Hügelgräberkultur aus Reyersdorf (NÖ),

Brandl, M., 
Die Klinge aus Reyersdorf (FNr. 112),

Bielichová, Z.,

Animal bones from the Middle Bronze Age Tumuli culture site at Reyersdorf (Lower Austria),

The pottery hoard of the Mid-Danubian tumulus culture from Reyersdorf (Lower Austria), Keramický depot stredodunajskej mohylovej kultúry z Reyersdorfu (Dolné Rakúsko), Analýza kostí zo sídliska stredodunajskej mohylovej kultúry v Reyersdorfe (Dolné Rakúsko),
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 101-138 (PDF)

 

Kozubová, A., Horváth, V., 
Nur eine Faszination vom Westen oder etwas anderes? Zu hallstättischen Einflüssen in der Vekerzug-Kultur am Beispiel des Gräberfeldes von Eger-Nagy Eged (Ostungarn),

Len očarenie západom alebo niečo iné? K halštatským vplyvom vo vekerzugskej kultúre na príklade pohrebiska v Eger-Nagy Eged (východné Maďarsko),
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 139-158 (PDF)

 

Šimončičová Koóšová, P., Čambal, R.,
Ojedinelý nález noricko-panónskej opaskovej záponyZuckermandla v Bratislave, Einzelfund einer norisch-pannonischen Gürtelschnalle vom Zuckermandl in Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 159-166 (PDF)

 

Labuda, J., 
Štítová puklica z doby rímskej z Hontianskych Nemiec, Schildbuckel aus der römischen Kaiserzeit aus Hontianské Nemce,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 167-170 (PDF)

 

Sabov, A., Both, M.,
Neznáme rímske militárie v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine, Unbekannte römische Militaria in den Sammlungen des Slowakischen National Museums in Martin,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 171-178 (PDF)

 

Hladíková, K., 
Príspevok ku kovaniam závesov picích rohov doby rímskej z južného Záhoria, Beitrag zu den Beschlägen der Gehänge von Trinkhörnern aus der römischen Kaiserzeit vom südliche

Záhorie Gebiet
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 179-184 (PDF)

 

Svihalek, D., 
Rímske kúpele a analogické stavby z germánskeho prostredia v stredodunajskom barbariku, Römische Bäder und analogische Bauten vom germanischen Milieu im mitteldonauländischen Barbarikum,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 185-196 (PDF)

 

Farkaš, Z., Turčan, V., 
Fragment náramku typu Szentendre z Beckova, Armringbruchstück vom Typ Szentendre

aus Beckov,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 197-202 (PDF)

 

Turčan, V., 
Včasnostredoveké bronzové kovanie z Pohanskej, Early medieval bronz fitting from Pohanská,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 203-210 (PDF)

 

Vích, D., Jarůšková, Z.,
Depot železných předmětůBorotína na Malé Hané, Hoard of iron items from  Borotín in Malá Haná,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 197-204 (PDF)

 

Thurzo, M., Beňuš, R., 
Body remains of Archbishop Georgius (Juraj) Lippay, exhumed from the crypt under St. Martin’s Cathedral in Bratislava, Telesné pozostatky arcibiskupa Juraja Lippaya, exhumované z krypty pod Dómom sv. Martina v Bratislave,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 217-232 (PDF)

 

Turčan, V.,

Osemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie, Das achtzehnte Kolloquium zu den Fragen der römisch-germanischer Archäologie,

Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, 233-234 (PDF)

 

Iván, R., Ölvecký, R., Rajtár, J.,
Vybrané hrobové celky z germánskeho žiarového pohrebiska v Sekuliach, Ausgewählte Grabkomplexe aus dem germanischen Brandgräberfeld in Sekule,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 235-262 (PDF)

 

Bazovský, I., Čambal, R., Hladíková, K., Rajtár, J., 
Nové funerálne nálezy z doby rímskej zo Závodu (predbežná správa), Neue Grabfunde aus der römischen Kaiserzeit aus Závod (Vorbericht),
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 263-268 (PDF)

 

Lofajová Danielová, B., Furman, M., 
Hrdoš – Nová archeologická lokalita severokarpatskej skupiny na pomedzí Oravy a Liptova, Hrdoš – eine neue archäologische Fundstelle der nordkarpatischen Gruppe an der Scheide von Orava und Liptau,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 2016, 269-282 (PDF)

 

Horňák, M., Hrnčiarik, E., Kolon, T.,
Keramický materiál z vybraných objektov hospodárskeho zázemia neskoro-antického dvorca v Bratislave-Podunajských Biskupiciach, Ceramic material from selected buildings of the farming part of a late Antiquity Residence in Bratislava-Podunajské Biskupice,
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 283-218 (PDF)

 

Daňová, M.,

B. Komoróczy/M. Vlach: Příběhy civilizacebarbarství – Pod nadvládou Říma.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2018, 289 strán, 1. vydanie. ISBN 978-80-7524-014-9. (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 23, 2019, 317-318 (PDF)

  

Skratky časopisov a periodík – Abkürzungen von Zeitschriften und Periodika (PDF)