Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020

ISBN 978–80–8060–492–9

ISSN 1336-6637

Bratislava 2020

 

Obsah - Inhalt  (PDF)

 

Farkaš, Z., 
Eneolitická výšinná osada v Brezovej pod Bradlom a medená industria z okolia Prašníka,

Die äneolithische Höhensiedlung aus Brezová pod Bradlom und Kupferindustrie von der Umgebung von Prašník,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 5-34 
(PDF)

 

Farkaš, Z.,

Ojedinelé nálezy medenej industrie z priesmyku pri Bukovej, Einzelfunde von Kupferindustrie vom Bergpass bei Buková,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 35-50 
(PDF)

 

Vích, D.,
Eneolitické měděné sekery z pomezí východních Čech a severozápadní Moravy, Äneolithische Kupferbeile von der Scheide Ostböhmens und Nordwestmährens,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 51-60 
(PDF)

 

Mitáš, V., Rajtár, J., Tirpák, J., 
Kovové dýky z Cífera a okolité osídlenie v stupňoch BA2 – BB1, Metal daggers from Cífer and the surrounding settlement in stages BA2 – BB1,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 61-80 
(PDF)

 

Bartík, J., Lieskovský, T.,
Starý Plášť pri Plaveckom Mikuláši. K poznaniu hradísk z mladšej a neskorej doby bronzovej v Malých Karpatoch, Starý plášť near Plavecký Mikuláš. A paper on discovering hillforts from the later and late Bronze Age in the Lesser Carpathians,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 81-118 
(PDF)

 

Godiš, J., Haruštiak, J., 
Pohrebisko mohylovej kultúry v Šamoríne, časti Šámot, Burial Ground of Tumulus culture in Šamorín-Šámot,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 119-166 
(PDF)

 

Kozubová, A., Fojtík, P., 
Das späthallstattzeitliche Siedlungsobjekt 511/2019 von Kralice na Hané (Bez. Prostějov)

in Mittelmähren. Ein Beitrag zur Drehscheibenkeramik der Verkerzug-Kultur,  Neskorohalštatský sídliskový objekt 511/2019 z Kralic na Hané (okres Prostějov)

na strednej Morave. Príspevok ku keramike vekerzugskej kultúry vyrobenej na kruhu,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 167-204 
(PDF)

 

Čambal, R., Makarová, E., 
Hallstatt hoards from the Molpír hill-fort in Smolenice, Halštatské depoty z hradiska Molpír v Smoleniciach,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 205-230 
(PDF)

 

Čambal, R.,
Variant des spätlatènezeitlichen Gürtelhakens vom Typ Voigt A aus Buková in den Kleinen Karpaten, Variant neskorolaténskej opaskovej zápony typu Voigt A z Bukovej v Malých Karpatoch,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 231-244 
(PDF)

 

Kovács, P., Kuzmová, K.,
Rímsky oltár s palimpsestom z Iže, Römischer Altar mit Palimpsest aus Iža,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 245-250 
(PDF)

 

Bazovský, I., Majerová, H., Szaboová, D., Arendt, D., 
Zaumzeug mit Zügelketten aus Borinka, Kreis Malacky (SW Slowakei), Zubadlo s reťazami

z Borinky (JZ Slovensko), 
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 251-272 
(PDF)

 

Hladíková, K., 
New Finds of “longobardBrooches from the Late Migration Period in Southern Záhorie Region, Nové nálezy „longobardských“ spôn z mladšej fázy sťahovania národov

z južného Záhoria,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 273-286 
(PDF)

 

Turčan, V., 
Slovanské sídliskové objekty v Moste pri Bratislave, Slav Settlement sites in Most

pri Bratislave,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 287-320 
(PDF)

  

Šefčáková, A.,
Archeozoologické nálezy zo slovanských objektov v Moste pri Bratislave

(okr. Senec, 8. – 9. stor.), Zooarchaeological Finds from Slav sites in Most pri Bratislave

(Senec district, 8th – 9th centuries),
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 321-332 
(PDF)

 

Švaňa, K., Rákoš, J., Fečo, P., 
Nálezy z neskorostredovekého objektu na hrade Markušovce, Finds from the Late Medieval pit at Castle Markušovce,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 333-346 
(PDF)

 

Turčan, V.,

Osemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie, Achtzehnte Kolloquium zu den Fragen der römisch-germanischer Archäologie,

Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 347-348 (PDF)

  

Jelínek, P., Pastirčák, G., Dörnhöferová, M., Beňuš, R.,
Germánsky hrob z Bratislavy-Záhorskej Bystrice, Germanisches Grab aus Bratislava-Záhorská Bystrica,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 349-358 
(PDF)

 

Sabov, A.,
Staršie nepublikované nálezy z doby rímskej z Trnavskej tabule, Ältere unpublizierte Funde aus der römischen Kaiserzeit von der Trnava Tafel,
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 359-388 
(PDF)

 

Jelínek, P.,

J. Vladár / E. Wiedermann: The World behind the World. Intercultural Processes on the Prehistory of European Civilization. Peter Lang. Berlin 2020 (recenzia),
Zborník Slovenského národného múzea 114 Archeológia 30, 2020, 389-390 
(PDF)