Základné informácie o projekte


Centrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ) je projekt Ministerstva kultúry SR, ktorého cieľom je vybudovanie jednotného vedomostného systému múzeí SR. Jeho realizátorom je Slovenské národné múzeum (§ 7, bod 5, písm. f zákona č. 38/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Múzeum je každoročne povinné v elektronickej podobe poskytovať Slovenskému národnému múzeu údaje o odbornej evidencii zbierkových predmetov do centrálnej evidencie múzejných zbierkových predmetov a poskytovať súčinnosť pri digitalizácii zbierkových predmetov. (§ 10, bod 5 vyššie spomenutého zákona).

Centrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ) je súčasťou metodického pracoviska SNM - Muzeologického kabinetu. Svoje poslanie plní najmä v nasledovných oblastiach:
1. vývoj a administrácia technologických nástrojov vedomostného systému múzeí:
a. ESEZ 4G – katalogizačný modul múzeí
b. Tezaurus – kontrolované výkladové slovníky (klasifikačné a popisné pojmy, preferované názvy, personálne, korporatívne a geografické autority)
c. CEMUZ – súborný katalóg zbierok múzeí SR
d. Portál CEMUZ – integračný modul pre kontrolu nástrojov, procesov a podporu klientov

2. metodická podpora tvorby vedomostného systému múzeí v oblasti odborného spracovania zbierok

3. spravovanie systému informácií o múzejných zbierkach:
a. systematizácia vedomostí
b. kontrolované sprístupnenie informácií
c. ochrana a archivácia dát

Kontakty:
SNM-Muzeologický kabinet
Vajanského nábrežie 2 P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: cemuz@snm.sk; kabinet@snm.sk
telefón: +421 2 20 469 267, +421 2 20 469 145, +421 2 20 469 266
VOIP: 269 267, 269 145, 269 266