Komu je určený kurz múzejnej pedagogiky, profil absolventa


Cieľová skupina
Zamestnanci múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osoby so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách. Kurz je určený pracovníkom s trvalým pracovným pomerom v múzeu alebo inej kultúrnej inštitúcii, prípadne osobám s minimálne polročnou praxou v múzeu či kultúrnej inštitúcii.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti a zručnosti z didaktického a zmyslového sprístupňovania obsahu výstav a expozícií múzeí, ako aj kultúrneho a prírodného dedičstva rôznym cieľovým skupinám. Ovláda metódy sprevádzania, pozná prácu s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky a prípravu sprievodných akcií a múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom.