Poslanie a história

Poslanie

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Rieši vedeckovýskumné úlohy a výsledky sprístupňuje verejnosti formou vydavateľskej a publikačnej činnosti.

Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a špeciálna knižnica. Pod jeho správu patria stovky objektov, vrátanie národných kultúrnych pamiatok. SNM plní svoje úlohy prostredníctvom generálneho riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami. SNM zároveň plní funkciu koordinačného, metodického, odborno-poradenského, štatistického, vzdelávacieho a informačného centra pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike.

História

Myšlienka zriadenia národného múzea sa objavovala na Slovensku už od počiatkov národného obrodenia a vrcholila v čase vzniku Matice slovenskej. Pevnejšie organizačné a zbierkotvorné základy potrebné na jeho inštitucionalizáciu však položila až v roku 1893 Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá vznikla predovšetkým vďaka neúnavnému úsiliu Andreja Kmeťa, zakladateľa Slovenského národného múzea. Od vzniku Muzeálnej slovenskej spoločnosti je múzeum najdlhšie kontinuitne pôsobiacou národnou vedeckou a kultúrnou inštitúciou, ktorej aktivity nielenže suplovali aj funkcie iných celonárodných ustanovizní, ale sa tiež zúčastňovali, najmä zbierkovými fondmi, na vytváraní ďalších. Múzeum podporilo napríklad vznik národnej knižnice, národného archívu i národnej galérie a v nemalej miere prispelo k vytvoreniu celonárodnej pamiatkárskej inštitúcie a reštaurátorských dielní.

V priebehu viac ako 100-ročného pôsobenia Slovenské národné múzeum, ktorého historické jadro vzniklo v centre národných snažení Slovákov v minulom storočí v Turčianskom Svätom Martine, prešlo zložitým procesom formovania i početnými organizačnými zmenami. Dnes už rozsiahla celoštátna inštitúcia spravuje vyše štvormiliónový zbierkový fond, ktorý dokumentuje predovšetkým hmotne vývoj prírody a spoločnosti na Slovensku, kultúru a život Slovákov doma i za hranicami, zmeny v živote krajiny a jej obyvateľov od čias formovania sa geologických vrstiev až po súčasnosť, charakterizovanú budovaním moderného demokratického štátu na konci druhého tisícročia. 

Riaditelia Slovenského národného múzea v Bratislave
od roku 1962 do súčasnosti
 1. Ladislav Cselényi (1962 – 1965) 
 2. PhDr. Štefan Mruškovič, CSc. (1965 – poverený vedením)
 3. PhDr. Jozef Vlachovič, CSc. (1965 – 1977)
 4. PhDr. Alojz Habovštiak, DrSc. (1977 – 1990)
 5. RNDr. Milan Thurzo, CSc. (1990 – poverený vedením)
 6. RNDr. Branislav Matoušek, CSc. (1990 – 1995)
 7. PhDr. Peter Maráky (1995 – 1998)
 8. Ing. arch. Ivan Móro, CSc. (1998 - poverený riadením)
 9. prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. (1998 – 2002)
 10. Mgr. Ján Papco (2002 – poverený vedením)
 11. PhDr. Peter Maráky (2002 – 2009)
 12. Mgr. Branislav Rezník (2009 – 2010)
 13. PaedDr. Rastislav Púdelka (2010 – 2014)
 14. PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň (2014 – 2016)
 15. Mgr. Branislav Panis (2016 – )

Poznámka:
riaditeľ SNM od roku 1962
ústredný riaditeľ SNM od roku 1992
generálny riaditeľ SNM od roku 1997