Organizačná štruktúra

Generálne riaditeľstvo SNM v Bratislave
           
Kancelária generálneho riaditeľa 
Úsek odborných činností 
Úsek komunikácie SNM
Úsek ekonomiky
Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy
Špecializované múzeá SNM
Sekretariát generálneho riaditeľa SNM   Muzeologický kabinet  Centrum múzejnej komunikácie Oddelenie rozpočtovania a financovania Oddelenie investičné SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave
           
Personálne oddelenie   Archív SNM   Oddelenie informačnej sústavy Oddelenie verejného obstarávania  SNM – Hudobné múzeum v Bratislave 
           
Právne oddelnie  Knižnica SNM     
Oddelenie správy a prevádzky budov
 SNM – Historické múzeum v Bratislave
           
Referát metodiky a kontroly  Vydavateľstvo SNM     Oddelenie projekcie  SNM – Archeologické múzeum v Bratislave 
           
Referát požiarnej ochrany        Oddelenie projektové SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave  
           
Referát OBO a utajovaných skutočností        Oddelenie informatiky  SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 
           
Referát ochrany práce           SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
           
          SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave 
           
          SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
           
          SNM – Múzeum Červený Kameň v Častej 
           
          SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave 
           
          SNM – Múzeá v Martine 
           
          SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach 
           
          SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
           
          SNM – Spišské múzeum v Levoči 
           
          SNM – Múzeum Betliar v Betliari 
           
          SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
           
          SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku