Muzeologický kabinet


Muzeologický kabinet je metodické centrum múzeí SR v oblasti základných odborných činností:
a) nadobúdanie zbierkových predmetov
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov
c) odborná revízia zbierkových predmetov múzeí
d) bezpečnosť zbierkových predmetov
e) odborná ochrana zbierkových predmetov
f) vedeckovýskumná činnosť
g) sprístupňovanie zbierkových predmetov, zbierok a historických objektov v správe múzeí

Muzeologický kabinet
• spracováva koncepcie a prognózy rozvoja múzejníctva v SR
• spracováva návrhy na legislatívno-právne úpravy - vykonáva analytickú činnosť v oblasti odborných múzejných činností
• spracováva a vyhodnocuje a sprístupňuje štatistické a iné údaje o múzeách a o základných odborných činnostiach
• posudzuje žiadosti žiadateľov o zápis múzea do Registra múzeí a galérií SR; preveruje podmienky na výkon základných odborných činností
• koordinuje odbornú pomoc vlastníkom a správcom predmetov kultúrnej hodnoty
• koordinuje činnosti múzeí SR pri plnení spoločných úloh
• podieľa sa na rozvoji muzeológie ako vedy a aplikácii jej výsledkov v múzejnej praxi
• zabezpečuje dalšie (celoživotné) vzdelávanie zamestnancov múzeí v odborných činnostiach
• zabezpečuje redakciu a vydávanie časopisu Múzeum, a iných publikácií, slúžiacich na realizáciu náplne pracoviska
• zabezpečuje realizáciu centrálnej administratívy akvizičnej činnosti SNM
• podieľa sa na organizovaní odborných podujatí (konferencie, semináre)
• zabezpečuje správu Centrálnej evidencie múzejných zbierok a Múzejného tezaura
• vedie evidenciu a zabezpečuje podklady k realizácii dočasného vývozu zbierkových predmetov SNM
• vedie evidenciu múzejných zariadení SR
• vedie evidenciu publikačnej činnosti pracovníkov SNM
• vedie evidenciu edičnej činnosti v múzeách SNM
• vedie evidenciu expozičnej činnosti v múzeách SNM
• vedie evidenciu výstavnej činnosti v múzeách SNM
• vedie evidenciu odborných podujatí v múzeách SNM
• vedie evidenciu realizovaných projektov v múzeách SNM 
• vedie databázu odborných zamestnancov siete múzeí
• vedie databázu putovných prezentačných aktivít siete múzeí
• vedie prehľad odborných podujatí múzeí na Slovensku a v zahraničí

Kontakty
Slovenské národné múzeum
Muzeologický kabinet
Vajanského nábrežie 2
P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: kabinet@snm.sk
telefón: +421 2 20 469 145, +421 2 20 469 267, +421 2 204 69 147, +421 2 20 469 141
VOIP: 269 145, 269 267, 269 147, 269 141