Zbierka štočkov na tlač vykladacích kariet v Slovenskom národnom múzeu – Múzeách v Martine


Autorka: Nadja Nováková 
Foto: SNM – Múzeá v Martine

Súčasťou zbierky ľudového umenia v Slovenskom národnom múzeu – Múzeách v Martine (ďalej len SNM – Múzeá v Martine) je vzácna kolekcia matríc používaných pri grafickej technike drevorezu na tlač sakrálnych nástenných obrazov ale aj ľudových tlačí z obdobia 18. a 19. storočia. Drevorez predstavuje jednu z najstarších reprodukčných techník na tlač obrázkov či úpravu a ilustráciu kníh. Pôvodná technika tlače pomocou drevených štočkov na území Slovenska bola ovplyvnená nemeckými rytcami, na ktorých tvorbu nadviazali domáci rytci, pôsobiaci pri väčších tlačiarňach. Formy sa využívali na tlač, okrem iného aj ľudovej grafiky. Na našom území sa zachovalo pomerne málo týchto grafík. Príčinou môže byť fakt, že ich vytlačili maľby na skle, ktoré boli v ľudovom prostredí viac cenené.

Štočky na tlač používalo viacero tlačiarní, prípadne sa staršie formy dávali prerezávať. Keďže štočky nestáli v centre zberateľského záujmu, nie sú markantne zastúpené ani v zbierkach múzeí. Kolekcia v zbierke SNM – Múzeách v Martine je čo do počtu i obsahu jedinečná. Tvoria ju viaceré celky vyplývajúce z charakteru štočkov. K najvzácnejším patrí sedem drevených štočkov so sakrálnou tematikou z 18. a 19. storočia, ktoré boli určené na tlač nástennej grafiky väčších rozmerov. Obsahuje tiež menšie štočky svetskej a sakrálnej tematiky, používané na tlač jarmočných a púťových tlačí.

Početnú skupinu medzi svetskými námetmi predstavovali hracie i vykladacie karty. Unikátom kolekcie sú štočky vykladacích kariet, ktoré sú vytvorené na základe tzv. nemeckých alebo sedmových kariet, so symbolikou štyroch znakov (červeň – srdce, zeleň – list, žaluď, zvonce – guľa). Sada vykladacích kariet zrejme nie je kompletná, keďže obsahuje 11 rôznych motívov. V hornej časti kariet sú znaky a figúry a v dolnej časti text naznačujúci symboliku, ktorú má karta vyjadrovať. Texty na kartách so znakom srdca a listu popisujú medziľudské vzťahy, gule vzťahy majetkové a žaluďové karty majú negatívny charakter. 

Doslovný a parafrázovaný význam vybraných kariet 

 

Horník guľový 
Oznajmujem welku radost/ Peknu ženu peniazy dost/ Wkrátkom času werdostaneš/ A tak bohatým sa staneš/ Štěsti tobě dobre preje/ Y laska se nate směje. 

Oznamujem veľkú radosť, peknú ženu peňazí dosť, v krátkom čase ver dostaneš, a tak bohatým sa staneš, šťastie tebe dobre praje, v láske sa na teba smeje. 

 

Desiatka srdcová 
Netreba tobě jinšiho/ Frajera mat godnejšiho/ Zustan pritom ktore go máš/Že dobre zrobiš uhlidáš/Ten je tak werny ku tebe/ Žeby dal žiwot pro tebe. 

Netreba ti iného, frajera mať lepšieho, buď tam pri tom ktorého máš, že dobre urobíš uvidíš, ten je ti tak verný, že by dal život za teba. 

 

Desiatka žaluďová
  
Daleká cesta ti stoji/ Ale se nehoda stroji,/ Na tebe, chce tě potkati/ Raděj hled doma zustati/ Mužeš se naniu widati/ Ažse ti karta obrati. 

Ďaleká cesta ťa čaká, ale nehoda sa chystá, na teba chce počkať, radšej doma zostaň, môžeš sa na ňu vydať, až sa ti karta obráti. Dolník zeleňový 
Radosti si wiskoč znowa /Čaká nate jedna wdowa /Ačkoliw nemá tisyce /Za to je mudra welice /Dobre sarobit namaha /Lidom y statku pomaha. 

Radosťou si vyskoč znova, čaká na teba jedna vdova, aj keď nemá tisíce, zato je veľmi múdra, dobre zarobiť dokáže, ľuďom aj statku pomôže. 


Poznámka: Kolekciu štočkov vykladacích karát získal do zbierok zakladateľ Muzeálnej slovenskej spoločnosti Andrej Kmeť od Emílie Justovej z Banskej Štiavnice. Podľa záznamov boli nadobudnuté do zbierok múzea v rokoch 1904 a 1905. Na základe dostupnej literatúry1 je autorom pravdepodobne rytec Vinco Obesko z Banskej Štiavnice, ktorý štočky pre hracie karty mohol vytvoriť v polovici 19. storočia. 


____________ 
1 DUŠA,F.: Lidový dřevoryt 18. a 19. století. Brno, 1938.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícií. Bratislava: Tatran, 1974.