Pobočka Archívu SNM v SNM-Múzeum Spišské múzeum v Levoči


Spišské múzeum patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku, jeho história súvisí so vznikom a činnosťou Spišského dejepisného spolku. Počas svojho pôsobenia Spišské múzeum v Levoči viackrát zmenilo zriaďovateľa (1979 – 1983 Mestské kultúrne stredisko v Levoči, 1983 – 1990 Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi, 1990 – 1991 pod Mestský úrad, 1991 Ministerstvo kultúry SR). Spišské múzeum v Levoči je špecializovaným múzeom SNM od 1. apríla 2002. Svojou činnosťou sa zameriava na výskum historického vývoja mesta Levoče.
  
Pobočka Archívu SNM v Levoči bola založená v roku 2003, odvtedy sa fond Spišského múzea systematicky buduje. Spisy z predchádzajúceho obdobia sa vo fonde nenachádzajú, alebo len ojedinele a sú nekompletné. Obdobie vzniku múzea a prvé roky pôsobnosti sú súčasťou fondu Spišského dejepisného spolku, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Levoči. V jeho pobočkách v Spišskej Novej Vsi a v Levoči sa nachádzajú aj niektoré spisy zo spomínaných úradov štátnej správy.
  
Spišské múzeum v Levoči spravuje aj národnú kultúrnu pamiatku Spišský hrad. Pramene k jeho histórii sa nachádzajú tiež v MV SR – Štátnom archíve v Levoči ako aj v Archíve Pamiatkového úradu SR.