Prehľad prebiehajúcich prác a ich financovanie


Finančné prostriedky k dispozícii na základe oznámení
List Ministerstva kultúry SR pre SNM z 12.7.2017 : 670 000 € 
List Ministerstva kultúry SR pre SNM z 31.10.2017 : 230 000 € 
Účelovo určené na piatkovú obnovu Spišského hradu SPOLU : 900 000 €

Ukončené VO a v súčasnosti platné zmluvy a objednávky :
Realizácia stavebných prác na základe schválenej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, I. etapa" zhotovený Ing. arch. Magdalénou Janovskou.
Zhotoviteľom stavby je na základe výsledku verejného obstarávania číslo 5767-WYP, Vestník č. 80/2018 z 24.4.2018 spoločnosť Širila, a.s., Spišská Nová Ves, Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO : 31736912 na základe platnej Zmluvy o dielo č. SNM-SML-ZOD-2018/2856, zmluvná cena : bez DPH 522 562,12 €, DPH: 104 512,42 €, cena spolu s DPH: 627 074,54 €.
Realizujú sa stavebné objekty :
SO 03 - kapitánsky dom ( sociálno-hygienické zariadenia ): 246 304,10 € s DPH
SO 05b - odvedenie dažďovej vody: 66 531,08 € s DPH
SO 07 - kanalizácia : 38 029,50 € s DPH
SO 08 - voda : 34 026,89 € s DPH
SO 09 - silnoprúdové rozvody : 99 184,22 € s DPH
SO 10 - ochrana objektu pred účinkami blesku : 40 146,40 € s DPH
SO 11 - slaboprúdové rozvody : 102 852,35 € s DPH
Termín realizácie stavby podľa platnej zmluvy a harmonogramu prác : do 30.06.2019.
Prestavené náklady k 31.12.2018 : 45 216,44 € bez DPH, DPH ( prenesená ) : 9 043,29 €, prestavané spolu s DPH: 54 259,73 €

Zabezpečenie výkonu stáleho stavebného dozoru na základe výsledku verejného obstarávania č. SNM-R-ZNS-2018/288-1 postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení uzatvorením Rámcovej dohody č. SNM-SML-INÉ-2018/3166 s dodávateľom ROGEN, s.r.o., Lidická 1633/59, 059 51 Poprad, IČO: 36502651, odborne spôsobilá osoba Ing. Vladimír Božoň, zmluvná cena : 24 700 € - neplatca DPH.
Stavebný dozor pre „Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, I. etapa a sanáciu hradného brala SO 06".
Uplatnené náklady za výkon činnosti stavebného dozoru k 31.12.2018 : 7 747,25 €.

Zabezpečenie archeologického výskumu na území stavby „Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, I. etapa" na základe výsledku verejného obstarávania č. SNM-R-ZNS-2018/306 postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení uzatvorením Zmluvy na vykonávanie záchranného archeologického výskumu č. SNM-SML-INÉ-2018/3172 s poskytovateľom Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37781227, odborne spôsobilá osoba Mgr. Marta Kučerová, vedúca archeologického výskumu, zmluvná cena : 2 500 € - neplatca DPH.

Zabezpečenie architektonicko-historického výskumu počas realizácie stavby „Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, I. etapa" na základe výsledku verejného obstarávania č. SNM-SML-ZNS-2018/447 postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení uzatvorením dodávateľsko-odberateľského vzťahu písomnou objednávkou číslo 2018/347/12500 s poskytovateľom s poskytovateľom Ing. arch. Magdaléna Janovská, Vysoká 65, 054 01 Levoča, IČO: 10763422, odborne spôsobilá osoba, zmluvná cena : 2 450 € - neplatca DPH.

Zabezpečenie výkonu autorského dozoru počas realizácie stavby „Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, I. etapa" na základe odsúhlaseného Dodatku č. 4 k zmluve o dielo č. SNM-SML-ZOD-2011/157 so zhotoviteľom ŠTÚDIO J+J, s.r.o., Vysoká 65, 054 01 Levoča, IČO: 36807869, odborne spôsobilá osoba Ing. arch. Magdaléna Janovská, zmluvná cena bez DPH: 15 € / hod., vrátane DPH: 18 € / hod. .
Predpoklad odpracovaných hodín počas realizácie stavby cca 250 hodín, t.j. 4500 € vrátane DPH. Nefakturovaný výkon autorského dozoru k 31.12.2018.

Stavebné a udržiavacie práce na základe zistenia porúch a nutnosti opráv v rámci konštrukcií v bezprostrednom dotyku prehliadkových trás na základe výsledku verejného obstarávania č. SNM-SML-ZNS-2018/201 postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení uzatvorením dodávateľsko-odberateľského vzťahu písomnou objednávkou číslo 2018/282/12500 s poskytovateľom so zhotovitľom Ján Spišský, Kežmarská 3398/8A, 054 01 Levoča, IČO: 34800336, zmluvná cena : 10 989,60 € s DPH.
Zrealizované práce k 31.12.2018 : 10 195,20 € s DPH  

Pripravované súvisiace činnosti a práce : 
Požiadavka na verejné obstarávanie - stavebné práce nie bežne dostupné na trhu: "Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, I.etapa, SO 06 - sanácia hradného brala" zaslaná na MK SR cestou SNM-R dňa 10.8.2018. Požiadavka nebola doteraz odsúhlasená, preto bude aktualizovaná v zmysle Príkazu ministerky kultúry SR č. 1/2019 a opätovne zaslaná na MK SR cestou SNM-R. 

Náklady na realizáciu SO 06 sanácia hradného brala podľa schválenej projektovej dokumentácie objektu, ktorú spracoval Doc. Ján Vlčko, CSc. a rozpočtu vypracovaného Ing. arch. Magdalénou Janovskou : 84 392,42 € bez DPH, DPH : 16 878,48 €, náklady vrátane DPH: 101 270,90 €. 

Požiadavka na verejné obstarávanie prieskum trhu na Vypracovanie podrobnej analýzy poruchy a diagnostiky s podrobným návrhom opravy časti opevnenia objektu označeného v rámci Monitoringu 2018 ako č. 15 pevnenie predhradia - NKP Spišský hrad SNM-SML-ZNS-2019/5 v sumu 5 800 € bez DPH. 

Súčasťou bude aj návrh sanácie so stanovením predpokladaných nákladov na realizáciu sanácie. 

Rekapitulácia :  
poskytnuté prostriedky : 900 000 
zmluva o dielo č. SNM-SML-ZOD-2018/2856 ( Širila, a.s. ) - 627 074,54 
rámcová dohoda č. SNM-SML-INÉ-2018/3166 ( dozor ) -24 700,00 
zmluva zách. arch. výskum č. SNM-SML-INÉ-2018/3172 -2 500,00 
zmluva arch.-histor. výskum SNM-SML-ZNS-2018/447 - 2 450,00 
dodat.č. 4 k zmluve SNM-SML-ZOD-2011/157 ( aut. dozor ) - 4 500,00 
objednávka 2018/282/12500 stavebné práce ( Spišský - terasy ) - 10 989,60 
sanácia hradného brala ( cena podľa rozpočtu k PD ) -101 270,90 
doplnenie monitoringu poruchy opevnenia - 5 800,00 
Zostatok účelových fin. prostriedkov 120 714,96 

Navrhujeme použiť na krytie sanácie fatálnej poruchy opevnenia dolného predhradia Spišského hradu zistenej počas Monitoringu SH v jeseni 2018. 
Návrh sanácie a náklady na realizáciu sanácie budú známe po vykonaní analýzy v rámci doplnenia Monitoringu. 

Vypracovala : Ing. Zdenka Sninčáková