Študijný program

Úvod do muzeológie 
Kačírek Ľ. 
Lekcia zoznámi poslucháčov so základmi múzejnej práce. Znalosť základnej terminológie, procesov tvorby zbierok, výstav a expozícií, rovnako ako vedomie spoločenskej úlohy múzeí a etiky je základným predpokladom pre zodpovednú prácu múzejného pedagóga. Múzejný pedagóg je ten, kto pomáha formulovať a prezentovať prácu svojich kolegov smerom k verejnosti. Túto prácu popularizuje a sprístupňuje a je zároveň zodpovedný za kvalitatívnu úroveň výchovných a vzdelávacích služieb múzea. Porozumenie inštitúcii múzea, jej vnútornej štruktúre a zmyslu múzejných činností, napomáha optimálnej prezentácii a sprístupneniu múzejných zbierok verejnosti.  

Základy všeobecnej padagogiky a didaktiky 
Bocková A.
Lekcia uvedie poslucháčov do všeobecnej pedagogiky a didaktiky – odborov, ktoré sú nutným predpokladom úspešnosti múzejného pedagóga nielen v práci s návštevníkmi, ale aj pri spolupráci s kolegami múzejníkmi a s verejnosťou. Poslucháči sa zoznámia s princípmi modernej pedagogiky,  múzejnej edukácie a aktuálnymi trendmi v tomto odbore. Pozornosť bude venovaná aj evaluácii múzejno-pedagogických činností, reflexii múzea ako inštitúcie a kultúrno-spoločenského fenoménu. 

Úvod do múzejnej pedagogiky, múzeum a škola 
Hutťanová J.
Lekcia je úvodom do základov múzejnej pedagogiky a jej didaktických aspektov. Zameria sa na mechanizmy plánovania edukačných aktivít múzea, aj na vlastné komponenty múzejnej edukácie. Jedným zo základných trendov múzejnej pedagogiky je spolupráca so školami, ktorou sa múzeum približuje vzdelávacím inštitúciám a stáva sa tak rovnocenným partnerom učiteľov pri skvalitňovaní školskej výučby. Školopovinné deti sú jednou z najväčších skupín návštevníkov múzejných inštitúcií s veľkým návštevníckym potenciálom do budúcnosti. 

Výstavná didaktika 
Mrázová L.
Lekcia sa zaoberá špecifickosťou múzejného prostredia pre výchovné a vzdelávacie aktivity, ich priamou nadväznosťou na muzealizačné procesy a štruktúru výstav a expozícií. Venuje sa možnostiam sprostredkovania a interpretácie vystavených objektov aj prvkov, ktoré uľahčujú návštevníkom zrozumiteľnosť výstav a expozícií. 

Didaktické prostriedky v múzejnom prostredí
Mrázová L. 
Lekcia poslucháčov zoznámi s možnosťami využitia rôznorodých didaktických prostriedkov v múzejnom prostredí ako základnými pomôckami múzejného pedagóga pre úspešné sprevádzanie návštevníkov múzejno-edukačným procesom. Poslucháči sa zoznámia so základnou typológiou didaktických prostriedkov a so špecifikami ich využitia v múzejnom prostredí. Rôznorodé didaktické prostriedky vo svojej ideálnej podobe môžu vhodne podporiť vzdelávacie procesy v múzeu a pohybovať sa na hranici výstavnej a prezentačnej didaktiky. Ako tieto prostriedky vzhľadom k princípom múzejnej pedagogiky vhodne používať ale aj vytvárať, demonštruje lekcia na príklade tvorby pracovných listov. Ide o jeden zo základných, často využívaných a návštevníkmi požadovaných sprievodných didaktických materiálov, s ktorými múzea vo svojej edukačnej činnosti pracujú. 

Psychologické aspekty múzejnej edukácie
Jagošová L.
Lekcia je venovaná psychologickým aspektom pedagogickej práce v múzeu. Zameriava sa na základné vedomosti, ktoré pre vykonávanie svojej profesie potrebuje múzejný pedagóg teoreticky poznať a prakticky ovládať vo vzťahu k návštevníkom, ostatným kolegom i k sebe samému. Cieľom lekcie je poskytnúť poznatky na osvojenie si základných psychologických pojmov a javov, najmä z oblasti pedagogickej, vývojovej a sociálnej psychológie a duševnej hygieny. Lekcia akcentuje priamu využiteľnosť poznatkov do múzejno-pedagogickej praxe. Je koncipovaná formou seminára s aktívnou účasťou poslucháčov kurzu. 

Aktivizujúce metódy v múzejnej pedagogike
Eliášová S.
Kľúčovým zámerom prednášky je oboznámiť účastníkov kurzu s jednotlivými pedagogickými metódami edukácie s prívlastkom „aktivizujúce“. Nakoľko múzejná edukácia predstavuje najmä vzdelávanie formou zážitku, je potrebné aby múzejný pedagóg ovládal a v praxi využíval metodiku stimulujúcu aktívnu a dobrovoľnú participáciu návštevníkov v múzejno-edukačnom procese. Teoretické poznatky budú doplnené praktickými ukážkami pre lepšie pochopenie sledovanej problematiky. Zámerom je získanie vedomostí umožňujúcich aplikovanie princípov modernej zážitkovej pedagogiky v podmienkach múzejnej inštitúcie. 

Múzejná komunikácia a práca s návštevníkom
Kocichová I.
Lekcia uvedie účastníkov do problematiky prezentácie a komunikácie múzeí na úrovni návštevníkov, ale tiež médií a spolupracujúcich organizácií. Dôraz bude venovaný základom komunikácie s verejnosťou, public relations, múzejného marketingu a prezentácii múzejných zbierok – teda komplexnému pohľadu na múzejnú komunikáciu; prehľadu vývoja a súčasných trendoch v týchto oblastiach, rôznym skupinám návštevníkov a ich typológii (motivácie a prekážky návštevy, stratégie práce, budovanie publika). Časť kurzu sa zameria na často zanedbávanú oblasť spätnej väzby od návštevníkov a komunikáciu pracovníkov „v prvej línii“. 

Návštevníci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Jančo M. 
Lekcia sa zaoberá možnosťami sprístupňovania múzeí návštevníkom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Vychádza z konkrétnych špecifických potrieb jednotlivých skupín návštevníkov s pohybovým, zrakovým, sluchovým znevýhodnením a mentálnym postihnutím. Venuje sa fyzickej a zmyslovej dostupnosti múzeí. Ukazuje, ako správne a zmysluplne komunikovať s návštevníkmi jednotlivých cieľových skupín. Predstavuje optimálnu ponuku vzdelávacích a sprievodných programov pre skupiny návštevníkov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami tak na základe znalosti ich znevýhodnenia, ako aj ich potrieb a požiadaviek. 

Vzdelávanie dospelých a seniorov v múzeu
Majerová Ľ.
Význam múzeí v prezentačnej oblasti ponúka možnosť pre celoživotné vzdelávanie, teda aj dospelých a seniorov. Osobitnou dimenziou múzeí je široké pole možností ako vzdelávanie realizovať. Aké pravidlá je pri tom potrebné dodržiavať? Ako si získať dospelé publikum? K týmto témam sú teoretické východiská, ale ako ich realizovať v praxi? Aktívne starnutie je celospoločenská téma, osobný rozvoj dospelých je v individuálnom záujme každého človeka. Múzeá majú možnosť poskytnúť priestor pre tieto segmenty obyvateľstva. Aspektami vzdelávania dospelých sa zaoberá vedný odbor andragogika, vzdelávaním starších osôb geragogika a s múzejnou pedagogikou môžu zaujímavo kooperovať. V praktickej časti si vymeníme skúsenosti a predstavíme aktivity niektorých múzeí na Slovensku.

Špecifikácia múzejnej pedagogiky v prezentácii prírodovedných zbierok

Kautman J. 
Lekcia je venovaná špecifikám, ktoré sú späté s prírodnými vedami a ich prezentáciou v múzeu. Prírodovedné odbory potrebujú odlišný prístup, vzdelanie a skúsenosti. Problematika prírodných vied je aj po ich zúžení na základné pojmy a znalosti veľmi rozsiahla a zároveň veľmi náročná. Aby múzejný pedagóg obsiahol prezentovanú problematiku na vyššej komunikačnej úrovni je potrebná jeho dobrá orientácia v oblasti systematickej biológie, geológie, paleontológie, antropológie aj astronómie a zároveň by sa mal orientovať v základoch ekológie, etológie, fyziológie, ochrany prírody a dnes už aj genetiky a molekulárnej biológie. 

Špecifikácia múzejnej pedagogiky v prezentácii prírodovedných zbierok
Husová B.
Lekcia je venovaná významu spoločenskovedných zbierok a ich charakteristike v procese neformálneho vzdelávania a výchovy v múzeách. Zbierkový predmet ako mnohovrstevný atribút doby a najdôležitejšie „know how“ múzea. Formy a spôsoby práce so zbierkovým predmetom a jeho úloha v hľadaní súvislostí v historickom kontexte. Zbierkový predmet a miesto pamäti (historické objekty) ako dôležité fenomény múzejnej pedagogiky. Lekcia zároveň doplní predošlé lekcie so zameraním na vypichnuté metódy a formy múzejnej pedagogiky vyplývajúce z praxe. 

Múzejná pedagogika v múzeách v prírode a pamiatkach hmotného kultúrneho dedičstva in situ
Janoštínová M.
Lekcia je zameraná na osobité podmienky aplikácie múzejnej pedagogiky v múzeách v prírode a pamiatkach in situ. Pre pochopenie špecifických podmienok v týchto dvoch typoch zariadení je potrebné zvládnutie terminológie, klasifikácie a odlišných prístupov k ich ochrane a prevádzkovaniu. Prostredie týchto zariadení podmieňuje voľbu foriem a metód múzejnej edukácie a zároveň umocňuje interpretáciu informácií. 

Skúmanie múzejného publika
Eliášová S.
Predpokladom odborného (vedeckého) pôsobenia múzejného pedagóga nie je len návrh a realizácia edukačných programov na pôde múzejnej inštitúcii, ale aj ich verifikovanie, skúmanie a získavanie spätnej väzby u recipientov (návštevníkov) za účelom skvalitnenia múzejno-didaktickej metodiky, odstránenia chýb a rozširovania doterajších poznatkov. Kurz oboznámi účastníkov so základmi metodológie sociologického výskumu s akcentom na skúmanie publika. V podmienkach slovenského múzejníctva absentuje kvalitatívne skúmanie efektu múzejnej komunikácie na návštevníka. Jedným z hlavných dôvodov je chýbajúce „know – how“ v rámci personálneho zabezpečenia múzeí. Lekcia oboznámi poslucháčov s cieľmi, možnosťami a významom skúmania múzejného publika. Sústredí sa na distribúciu poznatkov viažucich sa na realizáciu výskumu múzejného publika na pôde múzeí za účelom zistenia preferenčných postojov, splnenia edukačných zámerov a prípadných odchýlok od didaktických cieľov v hodnotiacom stanovisku návštevníka. Účastníci získajú vedomosti o princípoch metodického postupu pri konštruovaní nástroja merania a zásadách implementácie v praxi. Zároveň získajú zručnosti v rámci analýzy a interpretácie výsledkov empirického výskumu publika s cieľom skvalitnenie múzejnej edukácie. 

Vzdelávacie projekty v múzejnej praxi
Hanko J.
Lekcia predstaví praktické postupy pri tvorbe vzdelávacích programov v praxi. Predstaví praktické kroky pri strategickom plánovaní ponuky vzdelávacích programov, analýzu „trhu s voľným časom", komunitné organizovanie a plánovanie s miestnymi školami. Spôsoby spolupráce pri tvorbe vzdelávacej ponuky múzea. Na základe absolvovania konkrétneho vybraného vzdelávacieho programu si poslucháči rozoberú spôsob prevedenia, lektorovania, ale aj organizačné pozadie, od kreovania a tvorby programu až po evaluáciu dosiahnutých výstupov. V závere lekcie účastníci vyhodnotia dopad prevedeného kurzu na budúcu tvorbu edukačných programov daného múzea.