Slovenské národné múzeum otvára ďalší ročník kurzu múzejná pedagogika

30. 6. 2020


Slovenské národné múzeum otvára v roku 2020 už IV. ročník kurzu múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Dištančné štúdium v trvaní 90 vyučovacích hodín začína od septembra 2020. Prihlášku a podrobné informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke SNM: www.snm.sk/?kurz-muzejna-pedagogika

Kurz múzejná pedagogika je určený zamestnancom múzeí a iných kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a majú záujem pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy. Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti a zručnosti z didaktického a zmyslového sprístupňovania obsahu výstav a expozícií múzeí, ako aj kultúrneho a prírodného dedičstva rôznym cieľovým skupinám. Osvojí si metódy sprevádzania, práce s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky, prípravy sprievodných akcií a múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom. Lektormi kurzu sú odborníci z múzeí a pedagógovia zaoberajúci sa múzejnou pedagogikou na vysokých školách v Slovenskej aj Českej republike.

Počas predchádzajúcich troch ročníkov v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave úspešne absolvovalo kurz múzejnej pedagogiky už viac ako 60 študentov. Do nového kurzu v rokoch 2020 – 2021 bude možné prihlásiť sa do 30. júla 2020.

Viac info:
Mgr. Dominik Hrdý, 
Centrum múzejnej komunikácie SNM 
E-mail: dominik.hrdy@snm.sk 
Tel.: +421 204 69 238 


Mediálni partneri SNM