Farebná paleta – výtvarná súťaž

25. 5. 2021


SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku vyhlásilo rok 2021 za rok Dezidera Millyho a ako jedno z podujatí v rámci neho pripravilo súťaž s názvom „Farebná paleta". Jej cieľom je aktivizácia, podpora a rozvoj výtvarnej tvorivosti mladých ľudí východoslovenského regiónu. Národný umelec, pedagóg a výtvarník, profesor Dezider Milly je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku.

Narodil sa 7. 8. 1906 v obci Kyjov, okres Stará Ľubovňa. Pedagogické vzdelanie získal na Gréckokatolíckom učiteľskom seminári v Prešove (1922 – 1926) a výtvarné na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1926 – 1933). Po ukončení štúdia pedagogicky pôsobil v dedine Orlov a v Prešove. Po presťahovaní do Bratislavy v roku 1946 prednášal na Slovenskej vysokej škole technickej, Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského a Vysokej škole výtvarných umení, na zakladaní ktorej sa spolupodieľal a v školskom roku 1951/52 vykonával funkciu jej rektora. V roku 1958 bol habilitovaný na profesora voľnej grafiky, všeobecného a krajinárskeho maliarstva na VŠVU. V roku 1962 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1971 titul národný umelec. 

Okrem pedagogickej činnosti sa venoval maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii a scénickému umeniu. Výtvarné snaženie umelca najvýstižnejšie charakterizujú moderné krajiny z posledného tvorivého obdobia a diela symbolicko-melancholického charakteru s názvami Blúdiaca a Krivý jarok. D. Milly zomrel vo veku 65 rokov 1. 9. 1971 v Bratislave, kde je aj pochovaný. V tomto roku si pripomíname 115. výročie jeho narodenia a 50. výročie úmrtia. Umelec vo svojej tvorbe okrem iného veľmi rád prenášal na plátno obrazy rodného kraja a nádherných zákutí Slovenska. Téma súťaže – „Moja krajina" – bola i z tohto dôvodu inšpiratívna. Tri mesiace sa stala múzou pre talentovaných súťažiacich vo veku 14 – 19 rokov. Zapojili sa do nej mladí umelci zo Základnej umeleckej školy Alexandra Ljubimova v Medzilaborciach pod vedením Mgr. Alexandry Sivákovej, Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove pod vedením DiS. art. Martina Jesenského, Základnej umeleckej školy vo Svidníku pod vedením Mgr. Vladimíra Makaru, ale aj iní. Odborná komisia bude vyberať spomedzi 19 diel, zachytávajúcich krajinu v kontexte prežívania jej tvorcov. 

Ceny pre víťazov sú naozaj lákavé. Traja najlepší získajú sadu maliarskej výbavy, písacie potreby, voľný vstup do expozícií SNM – Múzea ukrajinskej kultúry, ale aj zaujímavé publikácie. Výtvarné práce posúdi komisia v zložení významných osobností výtvarného umenia – akademického maliara Andreja Smoláka a ikony slovenskej známkovej tvorby, rytca a výtvarníka Františka Horniaka. Čestné miesto v porote bude patriť primátorke mesta Svidník pani Mgr. Marcele Ivančovej a štvrtým členom poroty bude kurátor zbierkového fondu výtvarného umenia PaedDr. Ladislav Puškár. S uvedenými umelcami sa uskutoční beseda so symbolickým návratom do ich minulosti a spomienok, ale aj o prítomnosti a ponímaní terajších pohybov vo svete kultúry a umenia. Každý z talentovaných umelcov si odnesie ďakovný list so spomienkovým darčekom a nepochybne obohacujúci umelecký zážitok. Súťažné práce budú vystavené v Galérii Dezidera Millyho do 30. 9. 2021.  

PhDr. Iveta Vasilenková, kurátorka 


Mediálni partneri SNM