Medailón rusínskej osobnosti. Vasiľ Jabur

22. 10. 2021

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje ďalší zo série programov Medailón rusínskej osobnosti. Ten najbližší sa uskutoční 28. októbra o 16:00 hodine a bude venovaný 85. narodeninám významného rusínistu a jedného z kodifikátorov rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku, nositeľa Pribinovho kríža III. triedy, doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc. 

Vo svojej celoživotnej vedecko – pedagogickej činnosti sa známy lingvista venoval problematike porovnávacej a funkčnej lingvistiky a od roku 1994 najmä rozpracovaniu normatívnych príručiek rusínskeho jazyka. Pod jeho vedením bola pripravená a uskutočnená kodifikácia rusínskeho jazyka na Slovensku v roku 1995. Následne sa stal spolutvorcom učebníc rusínskeho jazyka pre stredné a vysoké školy, ale hlavne historicky prvej Gramatiky rusínskeho jazyka po roku 1989 (2015). 

Vasiľ Jabur sa narodil 28.10.1936 v Stakčíne, v okrese Snina.V rokoch 1954 – 1958 študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe (ruský jazyk – ukrajinský jazyk). (1969 PhDr., 1987 CSc., 1991 doc.) V rokoch 1961 – 1977 pôsobil ako odborný asistent na Katedre ruského jazyka Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v

Košiciach a v rokoch 1976 – 1987 na Katedre jazykov UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1988 – 1992 prednášal na Katedre rusistiky a západnej filológie Pedagogickej fakulty v Nitre, neskôr na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre ako odborný asistent, neskôr ako docent. 

Po vzniku Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry pri Rusínskej obrode v Prešove v roku 1994 sa stáva jeho vedeckým pracovníkom. V roku 1995 pôsobil na detašovanom pracovisku Štátneho pedagogického ústavu v Prešove. Výsledkom jeho práce bola príprava dvoch ýznamných koncepcií, ktoré boli potrebné pre zavedenie predmetu rusínsky jazyk a

kultúra do školského systému SR. Rok 1998 sa pre slovenskú rusinistiku stáva prelomovým. Na novovzniknutej PU vznikajú podmienky pre štúdium rusínskeho jazyka a kultúry. Autorom metodológie výučby a koncepcie bakalárskeho, neskôr aj magisterského štúdia je práve doc. PhDr. Vasiľ Jabur,CSc, ktorý bol v roku 2019 ocenený striebornou medailou za celoživotné dielo a významný vklad do sféry vedy a školstva a v roku 2021 z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzal Pribinov kríž III. triedy za výnimočné zásluhy o rozvoj SR i za zásluhy pri kodifikácií rusínskeho jazyka na Slovensku. 

Moderátorka programu – PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D 
Hudobný hosť – Mgr. Dominika Novotná

Viac info:

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., riaditeľka SNM – MRK v Prešover 
tel.: +421 051 2453319; 0918 896 043, e-mail: luba.kralova@snm.sk 
www.snm.sk/mrk

Mediálni partneri SNM:

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky aktuality