Nový ročník akreditovaného vzdelávania v SNM

9. 6. 2023

Nový ročník akreditovaného vzdelávania v SNM

Slovenské národné múzeum otvára na jeseň 2023 nový ročník akreditovaného vzdelávania v odbore múzejná pedagogika. Kurz je určený zamestnancom múzeí, galérií a iných kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí sa venujú edukácii návštevníkov, alebo sa zaujímajú o prácu
v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Cieľom vzdelávacieho programu je získanie odborných vedomostí a zručnosti na sprístupnenie obsahu výstav a expozícií múzeí rôznym cieľovým skupinám. Účastník kurzu získa vedomosti v oblasti metód sprevádzania návštevníkov, práce s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačného zabezpečenia návštevníckej prevádzky, prípravy sprievodných podujatí a tvorby múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom. Štúdium je rozvrhnuté do 15 tém po 6 vyučovacích hodinách. Prednášky sa budú konať podľa stanoveného rozvrhu vždy v čase od 10.00 do 15.45. Do kurzu sa môžu prihlásiť zamestnanci s trvalým pracovným pomerom v múzeu v kultúrnej  inštitúcii, prípadne aj osoby s minimálne polročnou praxou tamtiež.

Podpísanú prihlášku v elektronickej podobe (sken) do kurzu Múzejná pedagogika je potrebné zaslať do 14. júla 2023 na e-mail: katarina.kaza@snm.sk , alebo na korešpondenčnú adresu: Mgr. Katarína Kaža, Muzeologický kabinet, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16. Maximálny počet účastníkov v jednom ročníku kurzu je 20. V prípade vyššieho počtu záujemcov o prijatí rozhoduje dátum/čas doručenia. Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu je 10. Náklady spojené so štúdiom (cestovné a pod.) hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastník ako samoplatca. Poplatok za kurz je 60 €.

Mediálni partneri SNM

loga partnerov