Otvorenie nového ročníka kurzu múzejnej pedagogiky v Slovenskom národnom múzeu

8. 6. 2022

Slovenské národné múzeum (SNM) otvára nový ročník kurzu múzejná pedagogika 2022/2023, akreditovaného ministerstvom školstva SR. Dištančné štúdium v trvaní 90 vyučovacích hodín začína v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave od septembra 2022. Prihlášku a podrobné informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke SNM: www.snm.sk/mp 

Kurz je určený zamestnancom múzeí a iných kultúrnych inštitúcii na Slovensku, ktorí sa venujú edukácii návštevníkov, ako aj ďalším záujemcom o prácu v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách. Prihlásiť sa môžu zamestnanci s trvalým pracovným pomerom v múzeu alebo inej kultúrnej inštitúcii, prípadne osoby s minimálne polročnou praxou v niektorej z kultúrnych inštitúcií. 

Cieľom vzdelávacieho programu je získanie odborných vedomostí a zručností k sprístupňovaniu obsahu výstav a expozícií múzeí rôznym cieľovým skupinám. Účastník kurzu sa naučí metódy sprevádzania návštevníkov, prácu s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky a prípravu sprievodných podujatí, ako aj tvorbu múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom. 

Štúdium kurzu múzejnej pedagogiky je rozvrhnuté na 90 vyučovacích hodín – 15 tém po 6 vyučovacích hodinách. Prednášky sa budú konať podľa stanoveného rozvrhu vždy od 10.00 do 15.45 h. Prihlášku je potrebné zaslať podpísanú a v elektronickej podobe (sken) do 15. júla 2022 na e-mail: katarina.kaza@snm.sk , alebo v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu:

Mgr. Katarína Kaža,
Muzeologický kabinet, Slovenské národné múzeum,
Vajanského nábrežie 2,
810 06 Bratislava 16 

Maximálny počet účastníkov v jednom ročníku kurzu je 20. Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov rozhoduje o prijatí dátum/čas doručenia. Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu je 10. Náklady spojené so štúdiom (cestovné a pod.) hradí vysielajúca organizácia, príp. účastník ako samoplatca. Poplatok za kurz je 50,00 €. 

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska  Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy