Prvé obnovené časti hradu Krásna Hôrka by mal zhotoviteľ odovzdať do konca augusta 2024

8. 3. 2024

Prvé obnovené časti hradu Krásna Hôrka by mal zhotoviteľ odovzdať do konca augusta 2024

Za posledných 12 mesiacov preinvestovalo Slovenské národné múzeum (SNM) na obnove hradu Krásna Hôrka takmer 6,4 milióna EUR. Ku koncu februára 2024 boli náklady na obnovu hradu Krásna Hôrka a revitalizácie jeho bezprostredného okolia vo výške 15 717 997 EUR, z toho z poistného plnenia bolo uhradených 6 511 091 EUR, z verejnej zbierky 180 523 EUR a zo štátneho rozpočtu 9 026 383 EUR.

Stavebné práce na projekte „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ začali v auguste 2022 odovzdaním staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi, spoločnosti MBM-GROUP, a.s. Od tohto dátumu boli a sú stavebné práce nepretržite realizované tak priamo na hrade, v častiach Dolný a Stredný hrad, vrátane Františkinho múzea, rodovej hrobky, kaplnky, všetkých nádvorí a parkánu, ako aj v podhradí a okolí hradu, vrátane prác na realizácii novostavieb.

Všetky práce v rámci realizovaného projektu by mal zhotoviteľ ukončiť do 36 mesiacov od prevzatia staveniska, teda do augusta 2025. Súčasné vedenie SNM robí všetko pre to, aby sa priblížil deň, ktorým sa začne postupné sprístupňovanie niektorých ucelených časti hradného komplexu pre verejnosť. Prvé stavby by mohli byť odovzdané do konca augusta tohto roka. Následne bude nasledovať proces povoľovania na ich predčasné užívanie a po vydaní kladného rozhodnutia príslušného stavebného úradu bude nasledovať zariaďovanie interiérov a vytváranie expozície. Tento proces, závislý od rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy (Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, Okresný úrad Odboru starostlivosti o životné prostredie, Krajský pamiatkový úrad Košice a iné), bude podľa časových odhadov trvať cca 6 mesiacov.

„Veľmi dôležitým predpokladom pre úspešný proces užívania stavieb je, okrem iného, aj napojenie hradu Krásna Hôrka na verejný vodovod v obci Krásnohorské Podhradie. Toto však bude v plnom rozsahu možné až po tom, ako sa doplní nedostatočná kapacita vody v obci, teda keď bude vybudovaná a skolaudovaná stavba nového vodovodného výtlačného potrubia v dĺžke cca 4 km z Rožňavy do Krásnohorského Podhradia. Tento proces, ktorý SNM nevie ovplyvniť, ani do neho zasiahnuť, je závislý od postupov obce Krásnohorské Podhradie a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice,“ povedal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Okrem toho musia byť pred postupným otváraním hradu definitívne opravené, stabilizované a kolaudovateľné strechy na celom hrade. „Strechy na Krásnej Hôrke boli po požiari realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú spochybnili viaceré súdno-znalecké statické posudky, na základe ktorých SNM v tejto záležitosti vedie súdny spor s ich projektantom. SNM aktuálne hľadá čo najšetrnejšie a najmenej nákladné riešenie tohto problému,“ vysvetlila Tímea Mátéová, riaditeľka SNM – Múzea Betliar.

Niekoľko stoviek rokov starý hrad je živým organizmom s množstvom nepredvídateľných nálezových situácií, odkrytých počas výstavby, čo si často vyžaduje zmeny postupov – od návrhu riešenia, statického posúdenia, zmien postupov reštaurovania a obnovy prvkov, predloženia rozpočtu na naviac práce od zhotoviteľa, úpravu harmonogramu, odsúhlasenia dodatku k zmluve, až po samotnú realizáciu prác. „Posúvame sa ďalej a ďalej, termín otvárania hradu je čoraz bližšie. Najdôležitejšie je to, aby sme v tejto fáze obnovy hradu dosiahli výsledok, ktorý bude najlepší pre samotnú pamiatku, zachovanie originálnych historických konštrukcií a ochránenie jej autenticity,“ poznamenal Branislav Panis.Ďalšou etapou obnovy bude obnova Horného hradu. V súčasnosti je ukončená projektová dokumentácia v štádiu pre stavebné povolenie, v priebehu marca začne SNM vybavovať potrebné stanoviská a vyjadrenia k stavebnému konaniu a následne požiada o stavebné povolenie tejto časti hradu. „Projekčné oddelenie SNM v kooperácii so stavebnou fakultou STUBA už pracuje na realizačnej projektovej dokumentácii, ktorá je potrebná pre verejné obstarávanie, ako aj samotnú realizáciu obnovy. Po realizácii tejto časti bude komplexná obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia jeho bezprostredného okolia úspešne ukončená,“ dodala Tímea Mátéová, riaditeľka SNM – Múzea Betliar.

Príloha k tlačovej správe 

 1. Čo najvýznamnejšie sa z hľadiska obnovy urobilo na hrade v roku 2023
 • Boli zrealizované práce na hrade Krásna Hôrka v časti Dolný a Stredný hrad, vrátane Františkinho múzea, rodovej hrobky, kaplnky a nádvorí a v podhradí a okolí hradu, vrátane novostavieb.
 • V interiéroch väčšiny obnovovaných častí hradu sú ukončené búracie a demontážne práce. Odstraňovali sa novodobé konštrukcie (podlahy, priečky, obklady) a nevhodné materiály, hlavne na báze cementu. Pod dohľadom reštaurátorov sa vysekávali ryhy
  a drážky pre vodorovné aj zvislé potrubné vedenia a káblové rozvody.
 • Zrealizované boli nové stropné konštrukcie na Dolnom hrade.
 • Vykonávajú sa reštaurátorské práce na Strednom aj Dolnom hrade, najmä obnova omietok (interiér aj exteriér), ako aj iných povrchových úprav stien a stropov, a tiež obnova kamenných portálov, schodísk a iných článkov z kameňa, a tiež drevených prvkov. Vzhľadom na klimatické podmienky sa momentálne prerušili práce v exteriéri a budú pokračovať až na jar za priaznivých teplotných podmienok. V interiéroch, kde bolo možné vytvoriť vhodné teplotné podmienky, sa reštaurátorské práce realizujú naďalej.
 • Zrealizovala sa montáž ležatých potrubných rozvodov vody a kanalizácie na Dolnom hrade.
 • Montujú sa káblové rozvody silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdu (meranie a regulácia, kamerový systém, signalizácie a pod.).
 • Demontovali sa a vybúrali vonkajšie povrchy nádvorí vo všetkých potrebných vrstvách, v týchto častiach sa zrealizovali aj výkopy pre vonkajšie rozvody vody a kanalizácie, montáž vodovodných potrubí, ako aj potrubí vonkajšej areálovej dažďovej aj splaškovej kanalizácie, vrátane osadenia kanalizačných šácht.
 • Počas stavebných prác sa realizuje zásahový archeologický výskum, ako aj nutný dohľad archeológov nad všetkými výkopovými prácami.
 • Realizujú sa nové vrstvy podláh, zatiaľ ako podklady pre nášľapné vrstvy na Dolnom hrade a v časti Františkinho múzea – na všetkých podlažiach, vrátane podkrovného priestoru (vrstvy násypov zo sklorecyklátu, mineralizovanej drevnej štiepky, vrátane súvisiacich separačných vrstiev).
 • Ukončila sa náročná obnova a sanácia hodnotného dreveného renesančného stropu zo 16. storočia – nad prízemím objektu – Františkino múzeum.
 • Realizuje sa obnova pavlače na Rákociho trakte, ktorá bola staticky narušená.
 • V kaplnke hradu sa pristúpilo k náročnej sanácii vlhkej severnej steny, ako aj rozmerného epitafu ukotveného na tejto stene. 
 • Realizujú sa práce na obnove historickej dažďovej kanalizácie, odvádzajúcej dažďovú vodu zo 4. nádvoria za hradnou kaplnkou, s vedením mimo hradný komplex.
 • Mnohé historické prvky ako kamenné články, sochy, dverné krídla, mreže, zábradlia a iné prvky boli odvezené z hradu do reštaurátorských dielní a dielní na umeleckoremeselnú obnovu. Prevoz a dočasné premiestnenie sa realizuje v zmysle zákonných postupov a potrebnej dokumentácie s odsúhlasením orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti KPÚ Košice. Niektoré obnovené kamenné a drevené prvky sa už nachádzajú v depozitároch SNM – Múzea Betliar a sú pripravené na návrat
  na Krásnu Hôrku.
 • V stolárskych dielňach sa vyrábajú nové výplne otvorových konštrukcií (okná, dvere, vráta), ako kópie historických prvkov. Súčasne sa už realizuje osadzovanie okien
  na Strednom hrade.
 • Koncom roka 2023 bol zrealizovaný predstihový archeologický výskum v delostreleckej terase, pre obnovu Horného hradu.

2. Aký je/bol ku koncu februára 2024 stav prác v podhradí?

Novostavby v podhradí sú rozostavané v týchto stavebných objektoch:

Budova Infocentra – hotová je hrubá stavba z monolitického oceľobetónu, v častiach pri teréne sú zateplené steny. Hotové sú ležaté rozvody kanalizácie, ako aj 2 hlbinné geotermálne vrty, hĺbky 100 m, ktoré budú zdrojom pre vykurovanie Infocentra tepelným čerpadlom. Celá stavba Infocentra je navrhnutá ako pasívna, čo sa týka spotreby tepelnej energie.

Objekty občerstvenia a suvenírov – na objekte tzv. Veľký stánok je hotová hrubá stavba suterénnej časti, kde budú verejné toalety, zrealizované sú hydroizolácie a tepelná izolácia podzemných stien a potrubné rozvody kanalizácie a vodovodu. Pre stavby tzv. Malých stánkov boli pripravené základové dosky. Samotné nadzemné stavby Malých stánkov, ako aj Veľkého stánku, sú montované drevostavby, ktoré boli vyrobené v dielenských priestoroch zhotoviteľa, aktuálne prebieha ich montáž, vrátane montáže vzduchotechniky.

Rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie, rozvody pitnej aj požiarnej vody – na cca 80% sú hotové potrubné rozvody súbežne vedené v trase požiarnej komunikácie, historickej cesty na hrad, ako aj areálové rozvody, s postupným osadzovaním kanalizačných a vodomerných šácht.

Hlavné parkovisko P1 (pre osobné automobily), ako aj sekundárne odstavné parkovisko P2 (pre autobusy vedľa príjazdovej cesty) – zrealizované sú obrubníky a pripravené zhutnené a stabilizované podložia pre vrstvy parkoviska.
Na obidvoch parkoviskách sú osadené odlučovače ropných látok a vsakovacie objekty
na dažďovú vodu. Pripravuje sa všetko pre realizáciu vrstiev plochy parkovísk.

Požiarna komunikácia – po zemných prácach a prácach na káblových a potrubných rozvodoch v trase cesty je pripravený podklad pre konštrukciu komunikácie, s napojením na komunikácie v podhradí, ako aj napojenie na historickú cestu na hrad.

Automatické tlakové stanice vody – hrubé stavby obidvoch tlakových staníc (jedna v obci a druhá v polovici hradného kopca na severnej strane), vrátane akumulačnej nádrže na požiarnu vodu (160 m3), sú zrealizované. V súčasnosti sa realizujú izolácie a úpravy povrchov konštrukcií stavby.  Osadzuje sa technológia tlakových staníc, ako čerpadlá a potrebné súčasti.

Trafostanica a elektrické vedenie – po demontáži vzdušného vedenia vysokého napätia a stĺpovej trafostanice je už v súčasnosti osadená podzemná trafostanica s novými káblovými rozvodmi vysokého napätia, zrealizovali sa aj napojenia káblových rozvodov pre všetky odberné miesta v podhradí.