Slovenské národné múzeum zostáva vedecko-výskumným pracoviskom

23. 6. 2023

Slovenské národné múzeum zostáva vedecko-výskumným pracoviskom

Slovenské národné múzeum (SNM) obhájilo začiatkom júna štatút akreditovaného vedecko-výskumného pracoviska. Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum získalo SNM z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) Slovenskej republiky, a to na 6 rokov. Prvýkrát sa SNM stalo takto vysoko hodnoteným vedecko-výskumným pracoviskom v roku 2011, ako jedna z prvých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

„Akreditačný proces, v ktorom komisia hodnotí údaje o vedeckých publikáciách, vedecko-výskumných úlohách a grantoch, vrátane citácií v domácich a zahraničných publikáciách, je náročný. O to viac nás teší opakované obhájenie štatútu vedecko-výskumného pracoviska. SNM má byť aj v tejto oblasti na čo hrdé. Spomenúť môžem napríklad SNM-Prírodovedné múzeum, ktoré sa už od roku 2015 aktívne zapája do medzinárodnej iniciatívy iBOL (international Barcoding of Life). V rámci pokračovania tohto projektu získavame DNA sekvencie rozmanitých druhov. Za rok 2022 prispelo naše Prírodovedné múzeum do medzinárodnej databázy viac ako 380 novými profilmi húb, rastlín a živočíchov z územia Slovenska,“ povedal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Slovenské národné múzeum vykonáva vedecko-výskumnú činnosť s cieľom nadobúdať zbierkové predmety, vedecky skúmať ich vedeckú hodnotu a výsledky využiť na poznávanie prírody, hospodárskeho, politického, spoločenského a kultúrneho vývoja spoločnosti. Skúma aj postupy a metódy pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, čo prináša a rozvíja nové poznatky a informácie ako súčasť vedomostného systému múzea v súlade s jeho zameraním a špecializáciou.  V Slovenskom národnom múzeu pôsobí centrálna vedecká rada a 6 špecializovaných vedeckých rád.

V uplynulom roku 2022 zrealizovalo SNM vo svojich 18 špecializovaných múzeách viac ako 150 vedecko-výskumných úloh. SNM v roku 2022 vydalo aj 5 periodických a 5 neperiodických špecializovaných zborníkov, 3 monografie (v rámci monografických edícií Museion, Fontes, Zamerané na predmet), katalógy k výstavám a iné odborné publikácie. SNM okrem toho vydalo 4 čísla časopisu Múzeum a v spolupráci s Pamiatkovým úradom 5 čísel časopisu Pamiatky a múzeá (jedno ako špeciálne číslo v anglickom jazyku, ktoré bolo distribuované počas medzinárodnej konferencie ICOM v Prahe v auguste 2022).

Mediálni partneri SNM   

logo partnerov  

Image by Freepik