Verejný odpočet hospodárenia SNM 2015

6. 4. 2016

 

Slovenské národné múzeum (SNM) je vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku. Svoju prácu realizuje prostredníctvom siete 18 po celom Slovensku, spravuje desiatky národných kultúrnych pamiatok a vo svojich depozitároch má uložených viac ako 4 milióny zbierkových predmetov zachytávajúcich historický vývoj Slovenska.

Najviac zbierkových predmetov spravujú špecializované múzeá ako napríklad: Prírodovedné múzeum, Historické múzeum, Hudobné múzeum, Archeologické múzeum v Bratislave a Etnografické múzeum v Martine. V správe SNM sú aj najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie hrady Slovenska: Bojnický zámok, hrad Červený Kameň, Spišský hrad, hrad Krásna Hôrka a kaštieľ Betliar. Štruktúru SNM dotvárajú múzeá národnostných a etnických menšín, ako napríklad Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Múzeum židovskej kultúry, Múzeum ukrajinskej kultúry, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

V roku 2015 navštívilo expozície, výstavy a podujatia múzeí SNM 941 233 návštevníkov. Verejnosti bolo sprístupnených 62 expozícií a 163 výstav. Celkový počet zbierkových predmetov v správe SNM je 4 044 521 ks. V roku 2015 múzeum novo získalo 19 072 zbierkových predmetov (spoločenské vedy 15 582 ks a prírodné vedy 3 489 ks). 1 796 zbierkových predmetov SNM nadobudlo vlastným výskumom, 5 685 kúpou, 1 105 darom a 10 486 prevodom. Prioritami SNM v roku 2015 boli: sprístupnenie časti Národnej historickej expozície SNM-Historického múzea na Bratislavskom hrade, príprava rekonštrukcie a novej expozície Múzea Ľ. Štúra v Modre pri príležitosti 200-ročnice narodenia Ľ. Štúra, obnovenie objektov pre Múzeum holokaustu v Seredi, ako i pokračujúca obnova hradu Krásna Hôrka poškodeného požiarom.

Dôležitou činnosťou v rámci plnenia úloh Slovenského národného múzea je aj publikačná činnosť, prostredníctvom ktorej SNM prezentuje výsledky vedeckovýskumnej činnosti múzeí a sprostredkúva verejnosti informácie o prezentačných aktivitách SNM, jeho úlohách a poslaní. Múzeá SNM v roku 2015 vydali spolu 56 titulov.

Knižnica v SNM je ústrednou knižnicou siete knižníc múzeí a galérií SR. Do knižného fondu minulý rok pribudlo 1067 knižničných jednotiek.

Archív SNM umožňuje bádateľom prístup k archívnym materiálom na študijné, vedecké a prevádzkové účely. V roku 2015 preštudovalo 83 bádateľov počas 214 bádateľských návštev asi 35,13 bm archívneho materiálu.

SNM popri expozičnej, výstavnej a edičnej činnosti ponúka verejnosti aj výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity, napr. vzdelávacie programy, prednášky, besedy pre rozličné vekové kategórie. V centre pozornosti sú vzdelávacie programy zamerané na školskú mládež. Aj v minulom roku pokračoval dlhodobý projekt Škola v múzeu. Jeho základom je individuálny prístup múzejných pedagógov k návštevníkom, prioritne k žiakom základných a stredných škôl.

Aktivitou, ktorá čoraz viac oslovuje všetky vekové kategórie návštevníkov SNM, je Noc múzeí a galérií, počas ktorej ich do múzeí každoročne zavítajú tisíce. V minulom roku pri tejto príležitosti múzeá SNM navštívilo 17 340 ľudí.

Celkový hospodársky výsledok Slovenského národného múzea za rok 2015 dosiahol zisk vo výške 211 220,47 pred zdanením. V porovnaní s rokom 2014 toto číslo znamená pokles o 24 800,19 eur. Dôvodom sú vyššie výdavky na prevádzku a údržbu kultúrnych pamiatok. Hospodársky výsledok v roku 2015 po zdanení zostal na rovnakej úrovni 211 220,47 eur, nakoľko nevznikla daňová povinnosť.